Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten College van B&W

dinsdag 16 mei 2023

12:00 - 17:00

Agendapunten

 1. -

  Raadsleden kunnen aan het college en de burgemeester schriftelijke vragen stellen. Op deze wijze controleren ze het werk van het college en de burgemeester. Het college stelt de antwoorden vast op de vragen over het rapport Veelaanvragers-Klachtencommissaris.

 2. -

  Op 1 april 2022 trad de nieuwe regelgeving voor de studietoeslag in werking. De studietoeslag is een inkomensondersteunende maatregel voor studenten, die door een structurele medische beperking niet kunnen bijverdienen naast de studie. De studietoeslag heeft namelijk uitdrukkelijk als doel om compensatie te bieden aan studenten die niet in staat zijn inkomsten te verdienen zoals een student zonder structurele medische beperking van dezelfde leeftijd dat wel kan. Het is voor deze doelgroep een extra steun in de rug en niet bestemd voor bepaalde kosten. De studietoeslag is vrij besteedbaar.

 3. -

  Deelvoertuigen bieden nieuwe kansen als het gaat over duurzamere vervoerskeuzes en een lagere autoafhankelijkheid.
  Deelvervoer kan helpen om de stad leefbaar, aantrekkelijk en bereikbaar te houden. Deelvervoer ondersteunt zo bij de strategische opgaven voor een aantrekkelijk, groen en duurzaam Enschede. Door het invoeren van een vergunningplicht kunnen we deze kansen benutten en negatieve bijeffecten op de openbare ruimte beperken. De nadere regels voor deelvoertuigen weergeven de voorschriften en beperking die aan aanvragers en vergunninghouders worden gesteld.

 4. -

  Iedereen wil graag wonen in een woning die bij hem of haar past. Voor woonwagenbewoners gaat het om de specifieke woonvorm van het wonen in een woonwagen. Op basis van Europees recht zijn gemeenten verplicht deze specifieke woonbehoefte te faciliteren. Op 20 juni 2022 heeft de gemeenteraad besloten om een deel van een perceel aan de Windmolenweg / Twekkelerbeekweg aan te wijzen als nieuwe locatie voor maximaal 10 woonwagenstandplaatsen. Omdat de realisatie van deze woonwagenlocatie niet past in het geldende bestemmingsplan, wordt het bestemmingsplan ter plekke herzien door een nieuw bestemmingsplan ‘Woonwagenstandplaatsen Twekkelerbeekweg’ in procedure te brengen.

 5. -

  De (gezamenlijke) rekenkamers hebben de Quickscan gemeenschappelijke regelingen gepubliceerd naar aanleiding van de ontwerpbegrotingen 2024 en jaarrekeningen 2022 van de diverse gemeenschappelijke regelingen. Bij deze ontvangt de raad de reactie van het college op de kernpunten uit deze quickscan.

 6. -


  Tijdens de actualiteitenraad van 8 mei jl. hebben enkele fracties vragen gesteld over de Stichting Enschedese Speeltuinen (hierna: SES). Tijdens het debat wat hierop volgde is er een toezegging gedaan de raad per brief nader te informeren.
  Middels bijgevoegde raadsbrief wordt nadere informatie gegeven over uiteenlopende vragen met betrekking tot de SES.

 7. -

  De Stichting NUTwente draait op inzet van vrijwilligers en werft gastgezinnen en ondersteunt Oekraïense vluchtelingen en hun gastgezinnen. Daarmee ontlast de stichting de gemeente in de zorg voor de gemeentelijke opvang. Met het verlenen van subsidie komt de gemeente de stichting tegemoet in de behoefte aan coördinatie en continuïteit.

 8. -

  Het Wageler, inclusief het Ledeboerpark, is voor de stad Enschede en haar inwoners een belangrijk gebied. De mooie natuur, geschiedenis van het landgoed en vele mogelijkheden voor ontspanning zoals wandelen en fietsen, trekken veel bezoekers. De Vereniging Wageler Samen is in 2019 opgericht en voert praktische werkzaamheden uit in het gebied maar zet zich ook in voor de toekomst van het park en gebied. De vereniging en gemeente werken nauw samen en hebben in 2021 afspraken gemaakt om in een periode van 3 jaar gezamenlijk tot een toekomstbestendige inrichting en organisatie van het gebied te komen. Ter ondersteuning van de vereniging heeft de gemeente een budget gereserveerd dat ieder jaar via een subsidie wordt verstrekt. De vereniging bekostigt met dit geld projecten en activiteiten in Het Wageler.

 9. -

  De gemeente heeft afgelopen anderhalf jaar diverse signalen ontvangen over de ervaren sociale veiligheid binnen de afdeling Juridische zaken. Deze signalen kwamen van zowel medewerkers, vertrouwenspersonen als Ondernemingsraad en hebben ook geleid tot publicaties in de media. Eind 2022 heeft het college besloten om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de sociale veiligheid binnen deze afdeling, zodat er een gedegen, betrouwbaar en objectief beeld kan worden gegeven van de ontstane situatie. Het onderzoek is uitgevoerd door het adviesbureau Berenschot. Het college van B&W heeft de uitkomsten van het rapport besproken. De aanbevelingen uit het rapport worden in afstemming met het bestuur en ambtelijke organisatie integraal uitgevoerd.

 10. -

  Door de aanleg van een 3,4 km lange ondergrondse 110 kV-verbinding tussen hoogspanningsstation Enschede Vechtstraat en hoogspanningsstation Enschede Heekstraat wordt de leveringszekerheid van Enschede versterkt. Hierdoor wordt de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnetwerk in de binnenstad van Enschede voor de toekomst vergroot omdat er een extra 'weg' is aangelegd waarover elektriciteit kan worden getransporteerd. Daarnaast is de uitbreiding nodig om de capaciteit van het hoogspanningsnetwerk te vergroten. De 110 kV-verbinding zal grotendeel aangelegd worden met boringen. Boringen worden toegepast om obstakels te ontwijken en langdurige hinder voor de stad te voorkomen.

 11. -

  Het bestemmingsplan beoogt de herontwikkeling van de horeca-locatie aan de Hengelosestraat 437 (De Assinkhof) te Enschede tot woningbouwlocatie. Het oude horecapand en de bedrijfswoning zullen gehandhaafd blijven en vanwege hun cultuurhistorische waarden zullen ze aangeduid worden als karakteristiek. In deze herontwikkeling zullen diverse woningtypes worden gerealiseerd. De kwaliteit en het gevoel van het wonen op een hof zal worden versterkt door de keuze in architectuurstijl, waarbij de historische beeldkenmerken van de Assinkhof in combinatie met het aanvullende groen elkaar zullen versterken.

 12. -

  Sinds een aantal jaren zien we een toename in de ontwikkeling van complexen van kleinschalige units, opslag- / garageboxen op bedrijfslocaties en bedrijventerreinen. Deze ontwikkeling kent mogelijk een aantal negatieve gevolgen. Zo is de bijdrage van deze units en boxen aan de werkgelegenheid vaak klein terwijl de uitstraling voor de omgeving negatief kan zijn. Dit gaat ten koste van bedrijfsruimte in Enschede en daarom wil de gemeente regels gaan stellen aan dat soort initiatieven. Het opstellen van deze regels is nog niet afgerond, dus neemt de gemeente opnieuw een zogeheten voorbereidingsbesluit om te voorkomen dat aan initiatieven meegewerkt moet worden.