Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten College van B&W

dinsdag 5 december 2023

12:00 - 17:00

Agendapunten

 1. -

  Het sociaal domein in Enschede is in beweging. Op veel vlakken wordt gewerkt aan transformatie en meer en beter integraal werken rond inwoner en gezin. Kort geleden is de nieuwe verordening Maatschappelijke Ondersteuning Enschede 2024 vastgesteld. Door veranderingen in de verordening konden aanpassingen in de beleidsregels en het besluit niet achterblijven. De nieuwe beleidsregels sluiten daarmee aan op de meest recente jurisprudentie.

 2. -

  De Gemeente Enschede neemt een innovatieve stap om energiearmoede te bestrijden door de introductie van de witgoedregeling. Hierbij kan een oude koelkast, vriezer of wasmachine worden ingeruild voor een energiezuinig exemplaar. Door het inleveren van een apparaat dat veel energie verbruikt en het kiezen voor energiezuinig witgoed, kan een huishouden besparen op het energieverbruik en de bijbehorende kosten.


  Vanaf 15 december kunnen inwoners die tussen 1 oktober 2022 en 1 oktober 2023 kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen hebben ontvangen, gebruik maken van de regeling. Zij krijgen automatisch een brief met meer informatie en een persoonlijke code waarmee ze een tegoedbon kunnen aanvragen. Deze tegoedbon heeft een waarde van 500 euro. Hiermee kan bij geselecteerde (lokale) leveranciers een geschikt apparaat worden gekozen. Het witgoed dat wordt ingeruild moet minimaal 10 jaar oud zijn.


  De witgoedregeling is onderdeel van de aanpak die de gemeente hanteert om energiearmoede terug te dringen. Hierbij kunnen inwoners die te maken hebben met energiearmoede advies van een energiecoach krijgen en kan de FIXbrigade langskomen voor het aanbrengen van tochtstrips, radiatorfolie en LED-lampen. Daarnaast kunnen inwoners van Twekkelerveld en stadsdeel Zuid die binnen de doelgroep vallen zich aanmelden voor een gratis isolerende maatregel. Daar wordt nu dus de witgoedregeling aan toegevoegd.

 3. -

  Openbaar, muv bijlage 1 en 2


  De gemeente Enschede, als aandeelhouder van Onderhoud Enschede BV, hecht grote waarde aan goed intern toezicht op Onderhoud Enschede BV. De raad van commissarissen heeft een toezichthoudende en adviserende rol richting Onderhoud Enschede. Er wordt een nieuwe commissaris benoemd. Hiermee is de raad van commissarissen weer voltallig en bestaat deze uit 3 leden.

 4. -

  De Provincie Overijssel stelt een bedrag van € 95.000,- beschikbaar om de Openbare Bibliotheek Enschede te transformeren naar een toekomstbestendige bibliotheek. Daarmee worden inwoners van de stad geholpen om zich te ontwikkelen en te ontplooien. Daarnaast wordt invulling gegeven aan maatschappelijke opgaven als geletterde samenleving, participatie en informatiesamenleving en een leven lang ontwikkelen.
  De looptijd van het project is van 1 augustus 2023 tot 31 december 2025. Om dit project te realiseren vraagt de Provincie van de Gemeente Enschede een bedrag van € 47.500,- daarnaast investeert de Bibliotheek eenzelfde bedrag.
  Op deze manier wordt er gezamenlijk een bedrag van € 190.000,- beschikbaar gesteld voor de realisatie van deze doelen.

 5. -

  Op 24 juli 2023 is de noodopvang voor asielzoekers geopend op het terrein van Vliegveld Twenthe Evenementen (VTE). Met de komst van de noodopvang is afgesproken dat het COA het gemeentebestuur ieder kwartaal informeert over de stand van zaken op de opvang. Dit is de eerste kwartaalrapportage, over de periode van 24 juli tot 24 oktober 2023. In deze rapportage staat onder meer informatie over de capaciteit en bezetting op de opvang, de programma's en activiteiten die worden aangeboden, en over de veiligheid in en rondom de locatie. Het college stuurt deze rapportage van het COA ter kennisname toe aan de gemeenteraad.

 6. -

  Openbaar, ja maar pas vanaf 7 december 2023!


  Tussen 1 september en 1 oktober 2023 zijn in totaal 25 aanvragen ingediend voor een evenementensubsidie in het kader van de subsidieverordening Culturele Activiteiten, Hoofdstuk 7. Deze subsidie staat in het teken van het Enschedese evenementenprogramma van 2024. Het subsidieplafond bedraagt voor dat jaar een totaal van 671.933 euro. In totaal is een bedrag van 726.035 euro aangevraagd. Om de subsidiegelden te verdelen zijn de ingediende aanvragen met elkaar vergeleken en getoetst aan de hand van de door de Gemeenteraad vastgestelde beoordelingscriteria. Aan de hand van die beoordeling is een rangschikking opgesteld, op basis waarvan de beschikbare subsidiegelden over 22 aanvragers kunnen worden verdeeld voordat het subsidieplafond bereikt wordt. Gezamenlijk dragen deze 22 evenementen in belangrijke mate bij aan een gevarieerd, bruisend en cultureel aanbod in Enschede, met een bijzondere uitstraling in heel de regio.

 7. -

  In september is er een einde gekomen aan het project Huiskamer van de Stad waarin plek zou zijn voor Kaliber, Metropool, de Twentse Schouwburg en de Bibliotheek. De gemeenteraad heeft in de stadsdeelcommissie Centrum van 17 oktober het college gevraagd met een voorstel te komen voor de afhandeling van de financiële consequenties hiervan. De betrokken partijen hebben de afgelopen jaren de nodige voorbereidingskosten gemaakt voor de planvorming. Bijvoorbeeld advieskosten voor het maken van bouwkundige- en installatietechnische ontwerpen en juridische kosten voor de samenwerkingsovereenkomst. Met dit voorstel worden de door hen gemaakte kosten gecompenseerd.

 8. -

  Openbaar, ja maar pas vanaf 6 december 10.00 uur!


  Na het moeilijke besluit op 2 november 2022 om te stoppen met de ontwikkeling van het GGiD, hebben de besturen van de drie GGD'en de opdracht gegeven om een onafhankelijke evaluatie uit te voeren naar het totale proces van totstandkoming van het GGiD. De opdracht tot evaluatie is uitgevoerd door een extern bureau, onder begeleiding van een klankbordgroep. De klankbordgroep bestond uit bestuursleden van de drie GGD’en. De evaluatie is gericht op geleerde lessen en lessen die bij de aanbesteding van een nieuw digitaal jeugddossier worden meegenomen.


  Uit de evaluatie blijkt dat er niet één of een klein aantal verklarende factoren zijn, maar een veelvoud van verschillende factoren die in een complex samenspel hebben geleid tot de nu bekende uitkomst. Tevens blijkt uit de evaluatie dat, naast de lessen, ook veel goed ging, maar dat het desondanks helaas verkeerd is afgelopen en voor de GGD’en niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. Verder zijn er zes concrete aanbevelingen gedaan voor de organisaties ten behoeve van de nieuwe aanbesteding van een digitaal dossier.


  Het algemeen bestuur van de drie GGD’en (regio Hollands Noorden, Regio Utrecht en Twente) hebben het evaluatierapport besproken en nemen de aanbevelingen en geleerde lessen ter harte en geven de opdracht om ze verder de organisatie in te brengen en te borgen.

 9. -

  Vanuit een deel van de suryoye gemeenschap is eerder het verzoek gedaan medewerking te verlenen aan het plaatsen van een herdenkingsmonument in het volkspark. Elk jaar vindt daar al een herdenking plaats van de slachtoffers van de genocide van 1915. Het college heeft begin dit jaar aangegeven het initiatief in principe te steunen, onder voorwaarde dat dit breed gedragen wordt in de gemeenschap. Dit laatste is in de ogen van het college tot op heden niet gelukt. Om die reden ziet het college af van verdere ondersteuning van het initiatief.

 10. -

  Het professionaliseren van de samenwerking is een belangrijk speerpunt in het Actieprogramma Binnenstad. De VHSE is een belangrijke partner in de binnenstad en wil zich door ontwikkelen naar een actieve, toekomstbestendige belangenvertegenwoordiger van de horeca. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om hiervoor een incidentele subsidie (50.000 euro) aan de VHSE te verstrekken.

 11. -

  De gemeente Enschede wil of gaat een bijdrage leveren aan de transitie naar een circulaire economie. De ambitie van de Rijksoverheid is dat de Nederlandse economie in 2050 volledig circulair is met als tussendoel is 50% minder gebruik van primaire grondstoffen in 2030. Net als onze nationale regering en ook de Europese Unie is de gemeente Enschede doordrongen van de urgentie van deze opgave. Om als gemeentelijke organisatie invulling te kunnen geven aan de transitie naar een circulaire economie, is het Koersdocument Circulaire Economie opgesteld. In 2024 gaat de gemeente starten met de aanbevelingen die in dit koersdocument worden gedaan, met als doel om de komende twee jaar circulariteit aan te jagen op het gebied van inkoop, openbare ruimte en gebiedsontwikkeling.

 12. -

  De gemeente Enschede adviseert positief over detussentijdse aanpassing van de CAO’s SW en Aan de slag. Aanleiding is de stijgende inflatie van de afgelopen jaren en de salarisschalen die door het verhogen van het minimumloon “onder water kwamen te staan”. Door aanpassing van de lonen wordt het loongebouw hersteld. Met een pakket aan maatregelen worden de lonen in beide CAO’s verhoogd. Daarnaast komt er een verhoging van de kilometervergoeding voor woon-werkverkeer; deze was al jaren bevroren op 0,10 eurocentper kilometer. De nieuwe vergoeding van 0,21 eurocent sluit beter aanbij de huidige brandstofprijzen. De instemming van de VNG heeft impact voor 870 werknemers met een arbeidsbeperking in dienst van de gemeente Enschede.

 13. -

  Op het perceel Teesinklandenweg 90, in het buitengebied van de gemeente Enschede, bevindt zich een voormalig hoveniersbedrijf. Dit bedrijf heeft de bestemming "Bedrijf - Hovenier". Al een tijdlang zijn de bedrijfsactiviteiten gestopt. De eigenaren hebben daarom het verzoek gedaan om de huidige bestemming “Bedrijf – Hovenier” op hun perceel te wijzigen in de bestemming "Wonen" door middel van een wijzigingsplan.
  Op grond van een wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan "Buitengebied Noordwest" mag het college van burgemeester en wethouders de bestemming wijzigen van "Bedrijf - Hovenier" in "Wonen", indien de bedrijvigheid is beëindigd. De woonbestemming wordt niet groter dan het bestaande erf en de tuin.

 14. -

  De bebouwing (woning en voormalig kantoor) op het perceel aan de Strootsweg 340 staat niet (meer) ten dienste van de bedrijfsbestemming. De bestemming voor dit perceel zal gewijzigd worden in een woonbestemming zoals dat in het voorheen geldende bestemmingsplan ook aan de orde was. Er is sprake van het herstellen van de planologische situatie zoals die eerder aan de orde was met daarbij een actualisatie op basis van het feitelijke gebruik van de gronden.

 15. -

  De VNG heeft namens de gemeentelijke werkgevers met de vakbonden onderhandeld over de Cao-gemeenten.
  De gemeente Enschede stemt in met het principe akkoord Cao-gemeenten met een aantal kanttekeningen zoals bij de argumenten genoemd.

 16. -

  Openbaar, vanaf 13 december '23!


  De Regionale Stedelijke Investeringsagenda (RSIA) is een gezamenlijk agenda van de gemeenten Almelo, Hengelo, Enschede en provincie Overijssel en geeft aan wat de ambitie van de drie Twentse steden richting 2050 is en waar de ontwikkelingen binnen de steden en tussen de steden kunnen plaatsvinden. Met deze agenda willen we gezamenlijk een bijdrage leveren aan de diverse nationale opgaven die er de komende jaren liggen op het gebied van woningbouw, bodem, water, milieu en klimaatadaptie. De gemeenten Almelo, Hengelo, Enschede en provincie Overijssel blijven samenwerken en gaan samen met het Rijk aan de slag met een uitwerking van de RSIA in een verstedelijkingsstrategie.

 17. -

  Eind oktober heeft de gemeente Enschede haar Plan van Aanpak (PvA) voor het programma Preventie met Gezag ingediend bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Op donderdag 30 november jl. heeft een bestuurlijk gesprek plaatsgevonden tussen burgemeester Bleker en het ministerie. Tijdens dit gesprek heeft het ministerie een korte terugkoppeling van de beoordeling van het door de gemeente Enschede ingediende PvA gegeven. Op basis van een positieve beoordeling heeft het ministerie besloten de aangevraagde subsidie toe te kennen.

 18. -

  Het college geeft Metropool toestemming voor een verhoging van de algemene reserve. In 2022 heeft Metropool beter gepresteerd dan verwacht. Dit is een incidentele post-corona situatie. Het is het gevolg van ontvangen steun, ook in eerste kwartaal van 2022, vanuit de landelijke overheid in kader van corona. En daarnaast het gevolg van doorgeschoven concerten uit ’20-’21 die beter werden bezocht dan eerder en de niet verwachte wens van artiesten om in 2022 weer te gaan touren. Dit waren eenmalige kansen die zijn benut en die naar verwachting de komende jaren aanzienlijk minder zullen zijn. De meerjarenbegroting ziet er dan ook minder gunstig uit. Om dit op te kunnen vangen is een groter eigen vermogen belangrijk en deze
  toevoeging draagt daar aan bij.


  Metropool is een bovenstedelijk poppodium en ontvangt subsidie vanuit de gemeente Hengelo en Enschede.
  Metropool heeft een soortgelijk verzoek ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders van gemeente Hengelo als in Enschede, aangezien het verzoek gaat om de volledige organisatie en daarmee
  betrekking heeft op zowel locatie Enschede als locatie Hengelo.

 19. -

  De gemeente, corporaties, zorgpartijen, welzijnsorganisatie en zorgkantoor hebben gezamenlijk een uitvoeringsagenda wonen en zorg ouderen vastgesteld. Deze uitvoeringsagenda is de concretisering van de woonzorgvisie ouderen Enschede die in april dit jaar door de gemeenteraad werd vastgesteld.


  De uitvoeringsagenda beschrijft de concrete acties die partijen komend jaar gezamenlijk uitvoeren om ouderen nu en in de toekomst te faciliteren in hun woon-, zorg- en welzijnsbehoeften. De verschillende acties richten zich op criteria voor woningen, doorstroming, realiseren van ontmoeting, inventariseren van bestaande en potentiële woon-, zorg- en welzijnsvoorzieningen in buurten en het realiseren van nog meer onderlinge samenwerking.

 20. -

  Herziening van de Grondexploitatie Centrumkwadraat Molenstraat Zuidzijde
  De grondexploitatie Centrumkwadraat Molenstraat zuidzijde omvat 3 deelgebieden, namelijk het Pakhuiskwartier, de Bölke locatie en de Brandweerkazerne. Voorgesteld wordt aan uw raad om de grondexploitatie te herzien. De herziening heeft betrekking op de realisatie van het programma voor de Brandweerkazerne. Door de huidige economische omstandigheden, waarin de rente en de bouwkosten torenhoog zijn, is het voor ontwikkelaars erg moeilijk om eindbeleggers te vinden die kantoorruimten en commerciële ruimtes willen afnemen. Mede hierdoor is er dit moment geen tot zeer geringe vraag naar kantoorlocaties en commerciële ruimtes in de stad. Dit geldt in mindere mate ook voor huurwoningen.


  De huidige beperkte vraagmarkt voor het geplande programma in de Brandweerkazerne bestaande uit 3.000 m2 kantoorruimte, 2.300 m2 voorzieningen en 62 woningen, maakt dat de taxatiewaarde van de Brandweerkazerne daardoor substantieel lager is, dan in 2021 toen de grondexploitatie is vastgesteld. Om flexibiliteit te waarborgen voor toekomstige bestemmingen van de Brandweerkazerne, wordt voorgesteld deze locatie voorlopig niet te ontwikkelen vanuit de grondexploitatie Centrumkwadraat Molenstraat Zuidzijde. In plaats daarvan wordt het geadministreerd als strategische grondvoorraad onder Overige gronden MVA (Materiele Vaste Activa) totdat er een weloverwogen beslissing is genomen over het toekomstige gebruik.

 21. -

  Openbaar: ja, maar muv bijlage 3!


  De gemeente heeft een verzoek ontvangen om de voormalige zusterflat Macandra aan de Emmastraat 210 te Enschede aan te wijzen als gemeentelijk monument. De eigenaar heeft echter 15 mei 2020 een omgevingsvergunning ontvangen voor een ingrijpende verbouwing van dat pand. De verbouwing van het gebouw is gestart en op basis van het intrekkingsbeleid voor omgevingsvergunningen is er geen aanleiding voor het college om de onherroepelijke omgevingsvergunning in te trekken. De gemeentelijke monumentencommissie is van mening dat na uitvoering van de werkzaamheden een monumentenstatus niet aan de orde is. Daarom besluit het college de aanvraag voor de monumentenstatus af te wijzen.

 22. -

  De gemeente werkt samen met andere gemeenten aan publieke taken. Sommige taken zijn op afstand gezet en in zogenaamde gemeenschappelijke regelingen ondergebracht. Denk aan de Stadsbank, SamenTwente etc. Op grond van de in 2022 gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen moeten deze gemeenschappelijke regelingen een aantal wijzigingen doorvoeren in hun regeling. Ook hebben ze keuzemogelijkheid om extra controle instrumenten in de bouwen voor de gemeenteraden. Doel van die wetswijziging is namelijk de controlerende rol van de raad te vergroten, om de grip te versterken op het verlengde lokale bestuur. De wijziging van de regelingen gaat in een tweetrapsraket. Eerst mogen de deelnemende gemeenteraden een zienswijze geven over de concept gewijzigde regeling. Daarna moeten alle raden toestemmen met de gewijzigde regeling. We zijn nu bij stap 2: Voor de gemeenschappelijke regeling GBTwente wordt nu toestemming gevraagd aan de gemeenteraad.

 23. -

  Na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan Getfert-Perik-Hogeland Noord 2023 is opgemerkt dat het bouwvlak ter plaatse van het Medisch Spectrum Twente niet in overeenstemming is met voorheen geldende bestemmingsplan (MST 2009).


  Het voorliggende bestemmingsplan betreft een technische reparatie en herstelt de planologische bouwmogelijkheden, zoals ze voor het vaststellen van het bestemmingsplan Getfert-Perik-Hogeland Noord waren toegestaan.

 24. -

  Het bestemmingsplan “Geerdinkszijdeweg 99” zorgt ervoor dat het woonhuis met bijbehorend erf plus bijgebouwen op dit adres de bestemming “Wonen” krijgen en het overige deel van het perceel de bestemming “Agrarisch”.
  De eigenaren hebben aangegeven behoefte te hebben aan legalisatie van het particuliere (niet agrarische) gebruik van het woonhuis en het bijbehorende woonerf plus de bijgebouwen.
  De Geerdinkszijdeweg 99 ligt in een gedeelte van het buitengebied waar nog een oud bestemmingsplan geldt met planregels die niet bruikbaar zijn voor de huidige situatie.
  Daarom is nu het moment gekomen voor een actueel bestemmingsplan dat de woning, de bijgebouwen en de overige grond van het perceel een juiste bestemming geeft.
  Een aantal gebouwen op dit adres zal worden gesloopt en het perceel zal worden ingericht volgens een inrichtingsplan dat als bijlage is gevoegd aan dit bestemmingsplan.

 25. -

  Er is een plan ingediend voor het realiseren van drie grondgebonden woningen op het perceel Tweede Emmastraat 6.Het bestaande bedrijfspand wordt daarvoor gesloopt. De gemeente is bereid mee te werken aan deze ontwikkeling. De ontwikkeling is niet mogelijk binnen het geldende bestemmingsplan, omdat het perceel de bestemming 'bedrijf' heeft. Het bestemmingsplan “Tweede Emmastraat 6” maakt de ontwikkeling planologisch mogelijk.

 26. -

  Enschede viert oud en nieuw. De jaarwisseling leeft onder de inwoners van Enschede. Tijdens bijeenkomsten in 2017 hebben inwoners mee kunnen praten en voorstellen kunnen doen voor de koers voor de komende jaren. Hieruit is het burgerbesluit ontstaan. Het nu voorliggende aanwijzingsbesluit is een vervolg op het burgerbesluit en de ingezette koers van de afgelopen jaren.


  Tijdens het burgerbesluit zijn 3 voorstellen aangenomen.


  1. Een stadsbrede voorlichtingscampagne met de titel ‘Enschede viert oud en nieuw’ met als doel het bereiken van een cultuuromslag ten opzichte van vuurwerk en het fungeren als paraplu voor andere aangenomen voorstellen.
  2. Voorlichting op scholen door de hele stad, met als doel het vergroten van de veiligheid van jongeren/kinderen bij het afsteken van vuurwerk, zowel voor henzelf als voor omstanders.
  3. Het instellen van vuurwerkvrije zones, zowel verplicht als vrijwillig, met als doel minder overlast voor mens en dier.


  De stadsbrede voorlichtingscampagne en de campagne op scholen worden opnieuw opgepakt. Het voorliggende voorstel beperkt zich tot aanwijzing van vuurwerkvrije zones.

 27. -

  Het gemeentelijke Bibob-beleid wordt gewijzigd. Het beleid wordt aangepast aan een recente wijziging van de Wet Bibob en het toepassingsbereik wordt uitgebreid. Daarvoor is een besluit tot wijziging van de bestaande beleidsregel vastgesteld door het college en de burgemeester. De wijzigingen zullen in werking treden op 15 december 2023.