Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten College van B&W

dinsdag 30 mei 2023

12:00 - 17:00

Agendapunten

 1. -


  De accountant heeft de controle van de jaarrekening 2022 nagenoeg afgerond en is voornemens een goedkeurende controle-verklaring af te geven. Op het moment van de collegebehandeling van 9 mei was dit nog onduidelijk. Wel hebben we nog een aantal cijfermatige correcties verwerkt, waardoor het eerder gepresenteerde positieve saldo van 6,8 miljoen euro is aangepast naar 6,4 miljoen euro.

 2. -

  Vanuit de gemeenteraad zijn vragen gesteld van mw. Narda Teke Bozkurt (PvdA) over de verhuizing van de bibliotheek. Met dit collegebesluit wordt op deze vragen antwoord gegeven.

 3. -


  Mevrouw Hofte van de fractie PvdD heeft schriftelijke vragen gesteld over pilot straatverlichting rondom eikenbomen in Enschede. Deze vragen zijn puntsgewijs beantwoord.

 4. -

  Door mevr. Baas (D66) zijn vragen gesteld over de privacy-gevoeligheid van de informatie die de Raad ontvangt van het college over de stand van zaken beëindiging van de Bed Bad Brood regeling. Op verzoek van de Raad informeert college periodiek over de voortgang. In die memo's worden ook de ontwikkelingen in de individuele trajectplannen van de gebruikers benoemd. Om de privacy te beschermen gebeurt dat geanonimiseerd en krijgen de raadsleden de memo's vertrouwelijk toegestuurd. College meent door toepassen van vertrouwelijkheid en anonimiteit de privacy voldoende te respecteren, wel is college bereid om de gemaakte afspraak inclusief gehanteerde werkwijze ter toetsing voor te leggen aan de functionaris gegevensbescherming.

 5. -


  Het college brengt de Kamerbrief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 24 mei 2023 over de actuele situatie asiel onder de aandacht van de gemeenteraad met het verzoek deze te betrekken bij de behandeling van het raadsvoorstel "motie opvang asielzoekers" van 1 mei 2023.

 6. -

  Het college en de gemeenteraad wil dat ieder kind de kans heeft om zijn gaven en talenten tot bloei te laten komen. Deze opdracht sluit naadloos aan bij het coalitieakkoord ‘Samen trots op Enschede’ waar Kansengelijkheid een hoofdrol in heeft. In december 2020 heeft de gemeenteraad gevraagd om de Enschedese strategie kansengelijkheid nader uit te werken in een 10-jaren plan. Dit is een nadere aanzet voor een samenhangend beleid op het terrein van onderwijs, gezondheid en inkomen. De nota Kansrijk Enschede 2023-2033 is een nadere uitwerking van de discussie notitie die in februari 2023 in de stedelijke commissie is behandeld. In deze commissie zijn de 13 activiteiten besproken die een bijdrage kunnen leveren aan het vergroten van kansengelijkheid. Om deze te kunnen uitvoeren is extra geld nodig.

  Ieder kind met dezelfde talenten moet evenveel kans maken op de ontwikkeling van die talenten. Om alle kinderen een goede startpositie te geven moet er ongelijk geïnvesteerd worden. De keuze is om gericht te investeren op die plekken waar het meeste effect en impact te maken is.
  De nota Kansrijk Enschede 2023-2033 richt zich op de leeftijd vanaf -9 maanden tot 27 jaar. Het is belangrijk om in een vroeg stadium te investeren in een goede start. Er ligt een extra focus op de verbetering van de omstandigheden in de eerste 5 levensjaren, de eerste 2000 dagen van het (ongeboren) kind. Dit draagt bij in het vergroten van de ontwikkelkansen en het voorkomen van vaak complexere (en duurdere) hulpvragen. Een goed begin is het halve werk”, staat in Kansrijk Enschede 2023-2033, voor de kinderen van nu en voor de komende generaties.

 7. -


  De gemeenten Borne, Hengelo en Enschede ondersteunen de WIS (Warmtenet Investeringssubsidie) aanvraag van Cogas en Twence ten behoeve van de verdere doorontwikkeling van een eventueel Regionaal Warmtenet Twente door de ondersteuningsverklaring van Hengelo mede te ondertekenen die wordt meegezonden met de subsidieaanvraag van Twence en Cogas.

 8. -


  Omdat de Praxis haar vestiging aan het Spaansland 11 per 1 januari 2024 gaat sluiten, heeft de eigenaar verzocht om de gebruiksmogelijkheden voor het pand te verruimen. Op dit moment is er alleen nog volumineuze detailhandel in de vorm van een bouwmarkt toegestaan. De gemeente is van plan om mee te werken aan een verruiming naar andere vormen van volumineuze detailhandel. Als voorbeeld van deze vorm van detailhandel moet worden gedacht aan detailhandel in auto's, boten, caravans, ruwe bouwmaterialen, keukens en sanitair, tuincentra, bouwmarkten, woninginrichting en meubelen. Een ontwerpbestemmingsplan wordt nu ter inzage gelegd in het kader van de formele procedure.

 9. -

  Het coalitieakkoord zet de beweging voort die we in 2017 met het Nieuw Enschedees Welzijnsbeleid (NEW) in gang hebben gezet: een grotere rol voor welzijn in het sociaal domein, om zo inwoners laagdrempelig, passender en tegen lagere kosten te kunnen ondersteunen. We hebben inmiddels vijf jaar ervaring en moeten concluderen dat we in beweging zijn gekomen, maar dat we er nog niet zijn. Het afgelopen jaar hebben we het beleid geëvalueerd en geconcludeerd dat de richting goed is en dat we hiermee verder willen. We blijven inzetten op een inclusieve samenleving. Dat betekent de sociale basis zó inrichten dat inwoners zich kunnen redden zonder specialistische hulp te hoeven vragen, omdat de ondersteuning die ze nodig hebben al in de basis aanwezig is. Zo ondersteunen we inwoners, die het zelf of met hulp van anderen niet kunnen, de kansen en mogelijkheden te pakken om mee te doen in de samenleving. De bedoeling is om onze inwoners te helpen duurzaam perspectief voor zichzelf te ontwikkelen.

 10. -


  De raad heeft bij de vaststelling van de strategie kansengelijkheid gevraagd om een uitwerking te maken tot een 10-jarenplan. Vooruitlopend op het 10-jarenplan is extra geld door de raad beschikbaar gesteld voor de twee thema’s op de raadsagenda: kansengelijkheid en 700 jaar Enschede. We gaan in 2023 400.000 euro uitgeven voor activiteiten in het kader van kansengelijkheid. Deze activiteiten zijn: voorzetting intensieve inzet en samenwerking IKC-wijkcoaches, extra pedagogisch medewerkers in peutergroepen en verlengde schooldag/na-schoolsprogramma.

 11. -

  Gemeenten staan voor de opgave om beschermd wonen toekomstbestendig te organiseren en inhoudelijk door te ontwikkelen. Enschede is als centrumgemeente verantwoordelijk voor beschermd wonen in de gemeenten Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Losser en Oldenzaal. Er is sprake van een wachtlijst voor beschermd wonen in de centrumgemeenteregio. Om die wachtlijst terug te dringen wordt blijvend ingezet op reguliere uitbreiding van plekken verspreid over de regio. Daarnaast jagen we aan dat er innovatieve projecten en initiatieven worden ontwikkeld die bijdragen aan het verminderen en/of voorkomen van instroom in beschermd wonen en/of het versnellen van door- of uitstroom vanuit beschermd wonen. Dat moet ook leiden tot een afname van de wachtlijst. Om subsidie te kunnen verstrekken voor innovatieve projecten en initiatieven is een tijdelijke subsidieverordening verander- en innovatiebudget beschermd wonen opgesteld.

 12. -

  Openbaar, muv niet publicabele bijlage!

  Het bestemmingsplan "Getfert-Perik-Hogeland-Noord 2023" geeft de wijken Getfert, Perik en het noordelijk deel van Hogeland actuele bestemmingsplanregels. Het huidige bestemmingsplan is in 2011 vastgesteld. Sinds die tijd is het beleid veranderd en bijgesteld en het is daarom wenselijk om het bestemmingsplan voor het gebied te updaten. Het gaat daarbij vooral om regels voor de bestaande (legale) situatie, maar er zijn ook aanpassingen doorgevoerd naar aanleiding van nieuw beleid, nieuwe (voortschrijdende) inzichten en enkele concrete projecten in het gebied. Er zijn onder andere aanpassingen gedaan ten aanzien van de definitie van maatschappelijke bestemmingen en een aangepaste manier om cultuurhistorie op te nemen en te beschermen. Niet alleen wijzen we meer naoorlogse panden aan als karakteristiek, ook nemen we een nieuwe aanduiding op die cultuurhistorisch belangrijke ruimtelijke structuren beschermen.

 13. -


  Politieke ambtsdragers moeten hun neveninkomsten opgeven en deze mogen niet boven een bepaald bedrag uitkomen. Gebeurt dit wel, dan moet dit worden verrekend. In het kader hiervan heeft de gemeente Enschede advies ingewonnen bij het Rijk over de neveninkomsten van de ambtsdragers over het jaar 2022. Nu moet er worden besloten om dit advies al dan niet over te nemen.


 14. Per brief d.d. 24-05-2023 heeft Stichting 55+ Enschede haar leden medegedeeld dat bij ongewijzigde omstandigheden de Stichting 55+ per 1 oktober 2023 ophoudt te bestaan. De toekomstbestendigheid van de stichting staat onder druk vanwege (1) het niet kunnen vinden van bestuursleden, en (2) de financiële situatie vanwege de huisvestingskosten.

  Gevraagd wordt om een structurele financiële bijdrage van € 25.000,- per jaar. Wij zijn momenteel in overleg met Stichting 55+ Enschede en gaan hierover, zodra daar meer duidelijkheid over is, met uw Raad in gesprek.