Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten College van B&W

dinsdag 14 februari 2023

12:00 - 17:00

Agendapunten

 1. -

  Gemeente Enschede moet de cateringdiensten opnieuw aanbesteden. Naar aanleiding daarvan is aan de gemeenteraad toegezegd dat onderzocht zou worden welke mogelijkheden er zijn tot inbesteden. De uitkomsten van dit onderzoek worden in bijgaande brief kenbaar gemaakt aan de Raad.

 2. -

  Vanuit de raadsfracties van PvdA, D66, Groen Links en ChristenUnie zijn schriftelijke vragen gesteld over de verschillen in duurzaamheid bij de woningcorporaties. Het college heeft deze vragen beantwoord.

 3. -

  De Raad middels een brief te informeren inzake Ontwikkelingen binnen de Bewoners Adviesraad Sociaal (BAS).

 4. -

  In 2025 vieren we dat Enschede 700 jaar stadsrechten heeft. Tijdens het jubileumjaar zullen verschillende initiatieven georganiseerd worden. Iedereen is welkom om 700 jaar Enschede op zijn of haar manier te vieren. We willen graag dat het een feest van de stad voor de stad is. Van kleine buurt-initiatieven tot grote publieksevenementen. Het jubileumjaar moet iets nalaten aan de stad en haar inwoners.


  Een onafhankelijke stichting ‘Enschede 700’ coördineert initiatieven uit de samenleving en start deze waar nodig. Ze verstrekt subsidies op basis van vooraf vastgestelde criteria en bewaakt het jaaroverzicht en de voortgang van de initiatieven waarin zij deelneemt. Het college vraagt de gemeenteraad om 1 miljoen euro bij te dragen aan de initiatieven en bereidt hiertoe een voorstel voor dat wordt meegenomen in de afweging bij de Zomernota 2023.  Doelstelling is om dit bedrag minimaal te verdubbelen met bijgedragen vanuit de samenleving, het bedrijfsleven en overige sponsoren (contant of in natura).  Vooruitlopend daarop wordt vast 300.000 gebruikt voor de eerste voorbereidingen.

 5. -

  Openbaar, maar pas vanaf 28 februari 2023!


  Verzoeker en zijn partner heeft op 10 mei 2022 een aanvraag gedaan voor de energietoeslag. Omdat de partner zelfstandige is heeft verzoeker een toelichting geschreven bij de aanvraag over de zakelijke rekening. Ook heeft hij gevraagd om contact met hem op te nemen. Dat is niet gebeurd. Op 9 juni 2022 krijgt verzoeker een afwijzing van zijn aanvraag. Verzoeker maakt bezwaar en omdat hij ook na verschillende pogingen geen goede uitleg kreeg over de berekening dient hij ook een klacht in. Inmiddels was op 14 juli 2022 het beleid gewijzigd. De klachtencommissaris heeft in overleg met verzoeker een interventie gepleegd. Uit deze interventie bleek dat het beleid ook mbt tot de berekening van inkomsten van zelfstandigen gewijzigd is én dat de gemeente geen expertise heeft als het gaat om het beoordelen van het inkomen van de zelfstandigen. Na deze constatering heeft de gemeente aangeboden met verzoeker in gesprek gegaan. Naar aanleiding van dit gesprek is er een nieuwe (maatwerk) berekening gemaakt waarvoor verzoeker nieuwe gegevens heeft aangeleverd. Op 4 november heeft de gemeente een nieuw besluit genomen en de aanvraag wederom afgewezen. Op 11 november is het beleid nogmaals gewijzigd ook wat betreft het berekenen van het inkomen van zelfstandigen. De klachtencommissaris is van mening dat als er onduidelijk beleid is, geen expertise op de uitvoering en er geen berekening overlegd kan worden je niet meer toekomt aan een herberekening maar dat je het voordeel van de twijfel geeft. Dat betekent dat in dit geval de energietoeslag uitbetaald moet worden en dan de gemeente het beleid / uitvoering op orde brengt zonder burgers daar “mee lastig te vallen”. Daarnaast is maatwerk geen oplossing voor slecht beleid. De gemeente deelt een andere mening en verwijst de klachtencommissaris en verzoeker naar de bezwarenprocedure. De klachtencommissaris heeft naar aanleiding hiervan geoordeeld dat de gemeente niet voldoet aan de norm coulante opstelling en goede motivering. Zij adviseert de verzoeker de toeslagen uit te keren, is verheugd dat er inmiddels expertise bij het ROZ in Hengelo ingeroepen is maar adviseert de gemeente wel om de berekeningen voor zelfstandigen beter te motiveren.

 6. -

  Het samenwerkingsproject Twentse Duurzaamheidsroute A35 heeft als uiteindelijk doel om zonnepanelen/zonneparken te realiseren in een zone langs de A35/N35 en een stukje A1. Het zoekgebied betreft een zone van 250m aan weerszijden van de weg tussen Hellendoorn en Enschede. Het gaat zowel om gronden van Rijkswaterstaat als andere publieke en mogelijk private gronden. De verkenningsfase voor het project is in 2022 afgerond en het vervolgtraject, de planfase, is eind 2022 gestart.
  Op basis van de nu geldende bestemmingsplannen is het niet toegestaan om zonnepanelen te plaatsen op de aangewezen locaties langs de A35. Er is dus een planologische procedure nodig om dit te regelen. Voorstel is om hiervoor een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) te maken. De provincie kan voor een bepaald gebied een inpassingsplan opstellen. Het gemeentelijke bestemmingsplan wordt dan buitenwerking gezet. De provincie moet hierover de
  gemeenteraad van de betreffende gemeente(n) inlichten en deze horen. De provincie stelt vooraf eerst een ontwerp-inpassingsplan op. Dit plan kan iedereen inzien tijdens de inzageperiode van 6 weken. Ook is er dan de mogelijkheid om hierop te reageren.
  Dit voorstel betreft het starten van de procedure voor het gebruik van de PIP als instrument om in samenwerking met andere deelnemende gemeenten tot een passend plan te komen.

 7. -

  In het kader van goed bestuur is transparantie het uitgangspunt. Geheimhouding kan alleen worden opgelegd indien de belangen van artikel 5.1. Wet open overheid (voorheen artikel 10 Wet openbaarheid van bestuur) gelden. Als deze belangen niet meer gelden moet het orgaan die de geheimhouding heeft opgelegd de geheimhouding ook opheffen. Hiermee is de transparantie en
  openbaarheid van het gemeentebestuur gediend. Om te bekijken welke geheime stukken openbaar kunnen worden is een integraal onderzoek gedaan en een voorstel voor (periodieke) opheffing gemaakt.

 8. -

  De raad neemt een aantal stappen om tot een goede begroting voor het volgende jaar te komen. Een daarvan is de het vast stellen van de zomernota. Op basis van de (financiële) stand van zaken van dit jaar en alle ontwikkelingen die op ons afkomen, maakt de raad een integrale afweging om tot prioriteiten voor de komende jaren te komen. Daarmee stelt de raad de financiële kaders voor de begroting van het volgende jaar vast. In oktober en november voert de raad dan het debat over de begroting zelf en stelt deze vervolgens vast.
  Voor het maken van de zomernota moet veel werk worden verzet. Bovendien zijn er veel mensen bij betrokken. Daarom legt het college in een notitie de planning van de werkzaamheden en de besluitvorming vast.

 9. -

  De gemeente Enschede heeft de versnelling van zon op dak opgenomen in het Coalitieakkoord 2023-2026, Energievisie en in de gemeentebegroting 2023-2026. Om versnelling te kunnen effectueren speelt de gemeente als facilitator een belangrijke rol en willen we pandeigenaren van bestaande gebouwen in Enschede ondersteunen waar dit kan. Meerdere pandeigenaren lopen tegen hoge kosten op voor de dakconstructie berekeningen die vereist is voor de realisatie van zonnepanelen op het dak. Met een (tijdelijke) gemaximeerde subsidieverordening van 75.000 euro voor “zon op dak” kunnen pandeigenaren van bestaande panden een éénmalige tegemoetkoming aanvragen voor de vereiste dakconstructieberekening met een maximum van 1.500 euro per ingediende dakconstructieberekening.

 10. -

  Aan de Ganzebosweg 250, in het buitengebied van de gemeente, bevindt zich een voormalig agrarisch bedrijf met bedrijfsbebouwing en een bedrijfswoning. Het agrarisch bedrijf is niet meer actief en de schuren hebben hun oorspronkelijke functie verloren. Op basis van het gemeentelijke Rood voor Rood-beleid uit de Gids Buitenkans 2022 wordt de voormalige agrarische bebouwing gesloopt en worden twee compensatiewoningen gerealiseerd. Het gehele perceel wordt landschappelijk ingepast. Om dit plan mogelijk te maken is een bestemmingsplanherziening noodzakelijk.