Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten College van B&W

dinsdag 26 september 2023

12:00 - 17:00

Agendapunten

 1. -

  Het Ministerie van VWS heeft een aantal uitkeringen gebundeld in een specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (voortaan SPUK GALA). De regeling is voor alle gemeenten in werking gesteld om diverse afspraken uit te kunnen voeren. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II en het GALA.Voor de periode 2024 - 2026 moet uiterlijk 31 oktober 2023 een plan van aanpak worden ingediend bij het ministerie. De regeling schrijft voor dat dit plan van aanpak eerst ter toetsing moet worden voorgelegd aan VNG/VSG. Indienen voor toetsing kan tot uiterlijk 30 september 2023.

 2. -

  Openbaar, muv bijlagen 3 t/m 5


  De raad van commissarissen verzoekt de aandeelhouder om mevrouw S. Kratz en de huidige interim-bestuurder, de heer J. Cornelissen, te benoemen tot bestuurder van de Twentse Schouwburg N.V. De heer Cornelissen gaat de rol van zakelijk bestuurder op zich nemen, mevrouw Kratz wordt de artistiek bestuurder.

 3. -

  De gemeente Enschede heeft een nieuwe Cultuurnota geschreven. Daarin geeft de gemeente aan hoe nieuw cultuurbeleid voor de komende tien jaar vorm wordt gegeven en hoe de komende vier jaar financieel in de cultuursector wordt geïnvesteerd. Via dit voorstel wordt de gemeenteraad uitgenodigd om dit nieuwe cultuurbeleid vast te stellen. De uitgangspunten waarop dit nieuwe beleid gebaseerd is, zijn:  · De basis op orde;
  · Een onderscheidend middenveld;
  · Ruimte voor experiment;
  · Nieuwe talentontwikkeling;
  · Cultuur dichtbij;
  · Eigenzinnig Enschede.

 4. -

  De gemeente Enschede neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling GBTwente. Het GBTwente voert voor de gemeente Enschede haar belastingtaken uit. Het GBTwente wordt geconfronteerd met stijgende kosten als gevolg van de inflatieontwikkeling en de toenemende kosten van de behandeling van bezwaarschriften WOZ. Dit heeft geleid tot een aanpassing van de begroting van het GBTwente 2023.

 5. -

  De gemeente Enschede heeft een nieuwe Evenementennota opgesteld. Daarin geeft de gemeente aan hoe nieuw evenementenbeleid voor de komende tien jaar vorm wordt gegeven. Via dit voorstel wordt de gemeenteraad uitgenodigd om dit nieuwe evenementenbeleid vast te stellen. De uitgangspunten waarop dit nieuwe beleid gebaseerd is, zijn:  · Kenmerkend Enschede;
  · Samen maakt sterk;
  · Groeien binnen grenzen;
  · Ambitieuze keuzes.

 6. -

  Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) is de gemeente Enschede verantwoordelijk voor het leveren van de zorg in de vorm van ondersteuning van personen met een beperking en personen met psychische en psychosociale problemen. In 2019 is regionaal individuele begeleiding, groepsbegeleiding, persoonlijke verzorging, kortdurend verblijf ter ontlasting van mantelzorgers en de beschermde woonomgeving voor mensen met een licht verstandelijke beperking ingekocht. De raamovereenkomsten liepen tot en met 31-12-2021. Het College heeft op 15 februari 2022 het besluit genomen om de huidige contracten van deze ondersteuning met twee jaar te verlengen (met een optie tot verlenging van één jaar). Ook heeft het College de opdracht gegeven om lokaal, in samenwerking met de gemeenten in Twente, de visie en inkoopstrategie te ontwikkelen. De uitgangspunten en kaders zijn al vastgesteld, deze zijn gebaseerd op wat hierover in het coalitieakkoord is opgenomen en ook verwerkt in de begrotingen en kaders. Onder andere, gebiedsgericht werken, passende ondersteuning, aansluiten bij de sociale basis.


  Een regionale projectgroep is met de voorbereiding voor deze inkoop gestart. Deze heeft de afgelopen maanden onderzocht aan de hand van de lokale uitgangspunten en kaders of er voldoende overeenstemming is om gezamenlijk de ondersteuning (opnieuw) in te kopen. Inhoudelijk op hoofdlijnen is dit het geval en hiermee zijn de uitgangspunten en kaders voor Enschede geborgd. Door de Colleges van alle deelnemende gemeenten moet een besluit worden genomen.

 7. -

  De klachtencommissaris van Enschede is een paar jaar terug gestart met een onderzoek naar hoe Enschede om gaat met mensen die vaker dan een keer een uitkering aanvragen en welke informatie ze dan moeten geven. Dit onderzoek is samen met de inhoudelijke afdeling gedaan. Het concept van dit rapport is echter een tijd later ingetrokken omdat het niet voldeed aan de kwaliteitseisen die de Klachtencommissaris daaraan stelde. Naar het waarom van intrekking zijn door de gemeenteraad eerder al vragen gesteld. Ook heeft 1Twente hier aandacht aan besteed. Op basis van signalen is alles nog eens tegen het licht gehouden. Daaruit blijkt nu dat de gemeenteraad niet juist is geïnformeerd. Dat wordt nu rechtgezet met een brief.

 8. -

  De stand van zaken Regionale inkoop Jeugdhulp 2025 en de landelijke Hervormingsagenda is begin juli 2023 besproken met de Raad. Als vervolg hierop ontvangt de Raad de bestuurlijke samenvatting van de inkoopstrategieën. En wordt de Raad geïnformeerd over de voortgang op de OJA (OnderwijsJeugdhulpArrangementen) en de financiële ontwikkeling zorglandschap en liquiditeitskader.

 9. -

  Enschede werkt op vele fronten actief samen met haar Duitse partnerstad Münster. In die samenwerking bundelen de steden ook hun krachten richting Europa en de VS. Dit om gezamenlijk een netwerk op te bouwen, kennis op te doen en te zien waar EU subsidies benut kunnen worden of waar er mogelijkheden zijn voor Amerikaanse investeringen.
  2023 is door Noordrijn-Westfalen uitgeroepen tot VS jaar. In dat kader organiseert Münster samen met haar Amerikaanse partnerstad Fresno een Bike Summit in Fresno, Californië, op 27 en 28 oktober. Münster ziet Enschede als voorbeeld op fietsgebied, de steden werken ook al samen op mobiliteitsbeleid. Daarom heeft de burgemeester van Münster Enschede uitgenodigd om deel te nemen aan dit congres.
  Wethouder Marc Teutelink van mobiliteit, zal Enschede vertegenwoordigen op de Bike Summit. De inbreng van Enschede op dit congres zal onder andere gaan over onze unieke fietsinfrastructuur en het gebruik van ICT.
  Gelijktijdig met de Bike Summit, viert onze partnerstad Palo Alto, het 60-jarig jubileum van Neighbors Abroad, de organisatie die de relaties met haar zustersteden wereldwijd onderhoudt. Enschede, zusterstad sinds 1980 ontving hiervoor een uitnodiging van de voorzitter van Neighbors Abroad. Enschede zal daar vertegenwoordigd zijn door inwoners van Enschede die nauw betrokken zijn bij uitwisselingsprojecten tussen inwoners van onze steden.