Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten College van B&W

dinsdag 23 mei 2023

12:00 - 17:00

Agendapunten

 1. -

  Openbaar, muv geheime bijlagen!


  Op 14 maart 2023 heeft de gemeente Enschede besloten om op twintig percelen binnen het ontwikkelingsgebied Horstmanpark te Enschede de Wet voorkeursrecht gemeenten op te leggen. Dit betrof een voorlopige aanwijzing voor de duur van maximaal drie maanden.

  Het collegebesluit en het daarbij behorende raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit hebben na het besluit ter inzage gelegen voor het maken van bezwaar of indienen van zienswijzen. De eigenaren van twee percelen hebben zienswijzen ingediend en er zijn zes bezwaarschriften ontvangen. De zienswijzen worden als ontvankelijk maar niet gegrond beoordeeld. De zienswijzen leiden niet tot aanpassing van de begrenzing van het voorkeursrechtgebied of het aanwijzingsbesluit ten opzichte van het ontwerp. De bezwaarschriften worden als zodanig behandeld, in een eigen traject door de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie.
  De gemeenteraad wordt nu verzocht om het gemeentelijk voorkeursrecht te bestendigen zodat het voorkeursrecht haar gelding krijgt voor de daarop volgende drie jaren. In de tussentijd kan dan een inpassingsplan of bestemmingsplan voor het gebied door de gemeenteraad worden vastgesteld.

 2. -


  In de collegevergadering van 23 mei 2023 heeft het college van B & W besloten om mevrouw R. Bruijs met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2023 te benoemen tot algemeen lid van de Bewoners Adviesraad Sociaal.
  Mevrouw Bruijs brengt professionele ervaring en kennis vanuit het welzijnswerk mee, heeft een groot netwerk binnen de gemeente en is actief als vrijwilliger voor met name mensen in kwetsbare situaties.

  De BAS adviseert gevraagd en ongevraagd het college van de gemeente Enschede over vraagstukken in het sociaal domein. De BAS heeft een brede samenstelling en bestaat uit inwoners met verschillende achtergronden, leeftijden en kwaliteiten die in hun adviezen gebruik maken van de ervaringen en meningen van inwoners.

 3. -

  De Raad middels een brief te informeren over het bouwen en financieren van het nieuwe zwembad op het Diekman.

 4. -


  In de zomer van 2021 is er geld beschikbaar gesteld voor de realisatie van de Huiskamer van de Stad. Met dit geld willen de Bibliotheek, Het Wilminktheater, Metropool en Kaliber een plek creëren om te leren, te ontmoeten en te ontdekken. Maar ook een plek voor ontspanning, vermaak en afleiding. Een plek waar alle
  inwoners van Enschede zich thuis voelen, waar ze graag en regelmatig naar toe gaan en die ze gaan ervaren als de Huiskamer van Enschede. in de bijgaande brief wordt de Raad geïnformeerd over de voortgang van het proces.

 5. -

  Enschede voert per 1 juli 2025 een zero-emissiezone is. In het voetgangersgebied binnenstad mogen dan alleen nog uitstootvrije vrachtwagens en bestelbusjes rijden. Dit is een uitvoering van het landelijke klimaatakkoord, waarbij zo'n 30 andere gemeentes ook een dergelijke zone invoeren. Om dit voor ondernemers zo goed mogelijk te faciliteren, komt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) met een Centraal Loket Ontheffingen. Dat zorgt ervoor dat ondernemers die ook in andere gemeentes werken niet voor elke gemeente apart een ontheffing hoeven aan te vragen. Gemeente Enschede wil hiervan graag gebruik maken en tekent daarom de overeenkomst.


 6. -

  Openbaar: ja, vanaf 6 juni 2023, omdat verzoeker eerst moet worden geïnformeerd over het college besluit

  Verzoeker is ontevreden over hoe de gemeente zijn omgevingsvergunningsaanvraag behandeld heeft. Hij vindt de gemeente te traag en niet burgergericht. Hij geeft aan dat hij de kavel heeft moeten teruggeven mede omdat de gemeente te traag was. De gemeente is het hier niet mee eens. Ook kreeg hij een rekening voor de leges terwijl hij nog met de gemeente in gesprek was hierover. De gemeente geeft aan dat dit inderdaad niet goed gelopen is.

  De klachtencommissaris heeft de klachten van verzoeker onderzocht en getoetst aan de behoorlijkheidsnormen van de Nationale Ombudsman, te weten fatsoenlijke bejegening, voortvarendheid en betrouwbaarheid. Zij komt tot het oordeel dat de klacht getoetst aan fatsoenlijke bejegening ongegrond is, de klacht op voortvarendheid ongegrond is en de klacht getoetst aan betrouwbaarheid gegrond is.

 7. -

  Openbaar, vanaf 6 juni, omdat verzoeker eerst geïnformeerd moet worden over het besluit van het college


  Verzoeker heeft zich tot de Nationale ombudsman gewend omdat hij een brief heeft ontvangen waar de termijn van behandelen van zijn bezwaarschrift op 24 weken staat. Omdat de gemeente deze klacht nog niet behandeld heeft stuurt de Nationale ombudsman deze klacht door naar de gemeente. De klachtencommissaris constateert na wederhoor bij de gemeente dat deze brieven met standaard verlenging van de termijn al enkele jaren gebeurt om efficiency redenen en/of personeelstekorten. De gemeente is zich ervan bewust dat dit niet mag en stopt onmiddellijk met deze werkwijze. De klacht van verzoeker is gegrond. Dat de werkwijze inmiddels gestopt is doet daar niet aan af. Dat een overheid zich om efficiency redenen bewust niet aan de wet houdt is voor de klachtencommissaris een reden om het college van B&W te adviseren een quickscan te houden of dit op meer plekken in de gemeente voorkomt en als dit voor mocht voorkomen om passende maatregelen te nemen om dit te veranderen.

 8. -

  Het agrarisch bedrijf, Landschaps- en Zorgboerderij De Rökker, aan de Beuvinkweg 40, is bezig om over te schakelen naar circulair (biologisch) melkveebedrijf. Als nieuwe bron van inkomsten wil men 5 natuurlodges (3 vrijstaande en 2 geschakelde) in het landschap gaan plaatsen. Enerzijds vanuit financieel oogpunt maar anderzijds ook vanuit recreatief en educatief oogpunt om bezoekers/recreanten kennis laten maken met landschap en kringlooplandbouw. Het initiatief past echter niet in het geldende bestemmingsplan.
  Op 28 juni 2022 is een aanvraag omgevingsvergunning met een projectafwijkingsbesluit (hierna: PAB) ingediend.
  Het college van B&W van Enschede wil meewerken aan de realisatie van deze natuurlodges en is bereid op dat punt van het geldende bestemmingsplan af te wijken. Daarvoor heeft het college een ontwerp-omgevingsvergunning met projectafwijkingsbesluit opgesteld.

  De raad zal in de vergadering van 26 juni 2023 verzocht worden om een ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor dit project af te geven.

 9. -

  Er is een verzoek ontvangen om het kantoorpand aan de Visserijstraat 3-5a te mogen herontwikkelen tot een zestal appartementen. Tevens wordt op het bestaande pand een vierde bouwlaag gebouwd ten behoeve van een kantoor. De gemeente is voornemens aan deze ontwikkelingen medewerking te verlenen. Op basis van het geldende bestemmingsplan is dit niet mogelijk. Daarom is het ontwerpbestemmingsplan 'Visserijstraat 3-5a' opgesteld. Dat plan wordt nu als ontwerp ter inzage gelegd.

 10. -

  Openbaar, ja vanaf 30 mei en dan de anonieme versie!

  Portefeuillehouder stelt voor te besluiten om:
  In te stemmen met de door de onafhankelijke Adviescommissie Planschade Enschedeuitgebrachte adviezen van aanvragen voor tegemoetkoming van planschades door:
  • ………. en ………., ………., ……….te Enschede;
  • ………. en ………., ………., ………. te Enschede;
  • ………. en ………., ………., ………. te Enschede;
  • ………., ………., ……… . te Enschede.
  2. Te verklaren dat de door de onafhankelijke Adviescommissie Planschade Enschede getaxeerde schadebedragen met het op 16 december 2022 onherroepelijk geworden bestemmingsplan “Aanvulling wonen Havengebied”, ‘in natura’ zijn gecompenseerd.
  3. Het door aanvragers betaalde recht van € 300,- voor het in behandeling van de aanvragen voor tegemoetkomingen van planschades, terug te betalen.

 11. -

  In 2018 besloten de provincie Overijssel en de gemeente Enschede om samen voorlopig verder te blijven werken aan de ontwikkeling van de ‘oude’ militaire luchthaven van Twente (Technology Base). Het gaat daarbij om het bedrijventerrein en om Twente Airport (de luchthaven). Dit staat in een Gemeenschappelijke Regeling. De gemeenteraad heeft deze in 2020 vastgesteld.

  Er komt een moment waarop er een eind komt aan deze samenwerking. Een logisch moment daarvoor is als bedrijven zich hebben gevestigd op alle daarvoor beschikbare gronden in het gebied. In de plannen voor het bedrijventerrein moet het in 2031 zo ver zijn.  Het college van Burgemeester en Wethouders is van plan om het eigendom van de bedrijventerreinen van Technology Base over te nemen na 2031 (inclusief de bedrijventerreinen van Twente Airport). Maar daarover moet de gemeente eerst goede afspraken maken met de provincie Overijssel. De provincie Overijssel en de gemeente hebben daarvoor een plan opgesteld. Dat plan noemen ze een ‘routekaart’. Die kaart wijst de weg hoe ze tot afspraken willen komen.

  De Gemeenschappelijke Regeling Technology Base en de provincie Overijssel hebben al ingestemd met deze routekaart. Het college van B&W heeft dit nu ook gedaan en stuurt daarover ook een brief aan de gemeenteraad.

  De routekaart gaat nog niet over de luchthaven zelf (daar waar gevlogen wordt). Waarschijnlijk gaan daar de komende jaren nog allerlei zaken veranderen. Een voorbeeld: de GR werkt op dit moment hard aan plannen voor de toekomst van Twente Airport. Ook vindt op dit moment onderzoek plaats of Twente Airport kan samenwerken met Twentse bedrijven, om zo het luchthavenbedrijf te verbeteren. En de provincie gaat nog nadenken over of (en zo ja, hoe) ze betrokken wil blijven bij de luchthaven. Daarom kunnen provincie en gemeente nog geen afspraken maken voor het toekomstige eigendom van Twente Airport.

 12. -

  In 2019 is besloten de ambtelijke huisvesting toekomstbestendiger te maken. Daarbij paste het afstoten van de servicecentra; deze waren gebouwd met een ander doel dan waarvoor ze nog werden ingezet. Servicecentrum Oost, Zuid en West zijn inmiddels afgestoten. Laatste in de rij is het servicecentrum Noord. Ook hier is sprake van een mismatch tussen de aanwezige faciliteiten en het gewenste gebruik. Daardoor is er de nodige leegstand. Daarbij nodigt het servicecentrum Noord niet uit tot ontmoeting of samenwerking. De medewerkers in Noord hebben behoefte aan meer direct contact met de partners in en de bewoners van de wijk. De locatie van Het Kompas aan de IJstraat 4 biedt de mogelijkheid een open en toegankelijke voorziening te creëren die dichter bij de samenleving staat. Daarnaast blijft er een kleinere satelliet in Twekkelerveld om ook deze wijk goed te kunnen bedienen. Deze ontwikkeling van hoofdlocaties met satellieten heeft zich al voorgedaan in de andere stadsdelen. De realisatie van de Boei als het Hart van de Wijk en de Magneet zijn hiervan recente voorbeelden.

 13. -

  Op 6 maart 2023 stelde de gemeenteraad een bestemmingsplanwijziging vast voor de Allemansveldweg 150. De eigenaar wil een minicamping bij zijn manege realiseren waaraan de gemeente wil meewerken. Helaas zat in de bestemmingsplanwijziging voor de minicamping een fout die gevolgen heeft voor andere belanghebbenden. Die hebben daarom ook beroep ingesteld. Het college stelt nu aan de raad voor om de fout te herstellen. Het nieuwe besluit heeft geen gevolgen voor de mogelijkheid om een minicamping te realiseren en voorkomt de negatieve gevolgen voor andere belanghebbenden.