Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten College van B&W

dinsdag 31 januari 2023

12:00 - 17:00

Agendapunten

 1. -

  Mensenhandel is een groot, veelal onzichtbaar, maatschappelijk probleem. Het gaat bij mensenhandel om de (beoogde) uitbuiting van mensen. Dat betekent dat een slachtoffer wordt gedwongen dingen te doen, waar de mensenhandelaar aan verdient. Mensenhandel komt overal voor, ook in Twente.


  Voor alle gemeenten geldt dat zij een Aanpak Mensenhandel moeten hebben. In Twente is voor een gezamenlijke aanpak gekozen. Mensenhandel overstijgt de gemeentegrenzen en door regionaal en integraal samen te werken met de partners binnen de domeinen Zorg, Veiligheid en Straf bereiken we meer dan alleen.


  De aanpak van mensenhandel is erop gericht slachtofferschap te voorkomen en slachtoffers de hulp en ondersteuning te bieden die zij nodig hebben. Tegelijkertijd proberen we Twente zo onaantrekkelijk mogelijk te maken voor mensenhandelaren door daders te frustreren. Daarom zetten we in op preventie, signalering en bewustwording, door deskundigheidsbevordering en publiekscampagnes. En vinden we het belangrijk om de aard en omvang van mensenhandel goed in beeld te brengen.


  Het Kenniscentrum Mensenhandel Twente heeft sinds 1 mei 2021 een centrale rol in de aanpak van mensenhandel in Twente. We zijn blij dat we dit samen hebben kunnen vormgeven.

 2. -

  Op 12 januari 2023 zijn er door mevrouw Van der Veen van D66 vragen gesteld over de voortgang van de Topsportcampus Diekman. Het college geeft daar antwoord op.

 3. -

  Voor het gebied tussen de Broekheurne-ring en de Auskamplanden / Assinklanden is in 2016 een bestemmingsplan opgesteld dat een invulling met maximaal 39 woningen mogelijk maakte. Inmiddels is een nieuw stedenbouwkundig ontwerp van 45 woningen opgesteld voor de ontwikkeling. Dit nieuwe ontwerp sluit beter aan bij de bebouwing die er tot 2009 stond. Het nieuwe ontwerp past niet in het geldende bestemmingsplan. Daarom wordt het bestemmingsplan herzien en is het bestemmingsplan "Ringwoningen Broekheurne-ring” opgesteld. Dat plan zal als ontwerp ter inzage gelegd worden in het kader van de formele procedure.

 4. -

  Openbaar, muv alle bijlagen!


  Het college heeft de Honk- en Softbalvereniging Tex Town Tigers (TTT) een duurzaamheidslening
  verstrekt van 16.000 euro om ledverlichting te plaatsen rondom de velden op het sportpark aan de Kotkampweg 119 te Enschede.
  De huidige verlichting voldoet niet aan de normen die door de KNBSB worden voorgeschreven. Wanneer de verlichting niet wordt vervangen loopt de vereniging het risico haar licentie om hoofdklasse wedstrijden te spelen te gaan verliezen. Ook toernooien en kampioenschappen kunnen dan niet langer op het complex van TTT worden georganiseerd. Daarnaast zorgt de huidige verlichting voor hoge energielasten
  en kan een besparing worden gerealiseerd door over te stappen op LED.

 5. -

  Openbaar: ja, met uitzondering van de borgtochtakte!


  Space53 is een publiek private samenwerking opgericht in 2017. Deze stichting vormt een innovatiecluster rond de ontwikkeling, het testen en het trainen van drones. Hiervoor gebruikt het cluster de unieke testmogelijkheden en faciliteiten op Technology Base. Space53 heeft de gemeente gevraagd om garant te staan voor de nieuwe huurovereenkomst in 2023. De stichting gaat verhuizen naar een andere shelter op het terrein, dichter bij de testfaciliteit. De garantstelling is voor Space53 en haar bestuurder Novel-T voorwaardelijk voor het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst met Technology Base Twente. Deze garantstelling is in lijn met de droneambitie van onze stad. Het versterken van het dronecluster is belangrijk voor onze economie en werkgelegenheid, nu en in de toekomst. Drones kunnen bovendien veel betekenen voor de inwoners van onze stad en voor de rest van Nederland en Europa. Deze onbemande systemen kunnen de veiligheidsdiensten verrijken met geavanceerde meetsensoren en vormen van mobiliteit. Om Space53 te ondersteunen stelt het college per 1 juli 2023, of zoveel eerder of later als de verbouwing van B535 gereed is, een garantstelling van 5 jaar beschikbaar tot en met 30 juni 2028.

 6. -

  Gemeenten kunnen via het gemeentefonds een bijdrage (suppletie-uitkering) ontvangen voor de kosten rond het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De gemeente Enschede komt in aanmerking voor een bijdrage vanuit deze regeling van maximaal 68% van de kosten. Het gaat om reeds gemaakte kosten, in dit geval in de periode 2021 - 2022.

 7. -

  Gemeente Enschede continueert de samenwerking met het ministerie OCW in het programma Regenboogsteden 2023 - 2026 en ondertekend hiervoor de gevraagde intentieverklaring. Door de samenwerking te continueren ontvangt de gemeente Enschede gedurende deze periode inhoudelijke ondersteuning van Movisie en een jaarlijkse financiële ondersteuning ter hoogte van €20.000.
  Met het verlengen van de samenwerking blijft Enschede ook onderdeel van het landelijk netwerk Regenboogsteden. In dit netwerk kunnen de Regenboogsteden kennis en ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. Ook worden er binnen dit netwerk landelijke trends gesignaleerd die Movisie kan agenderen bij belanghebbende (landelijke) organisaties en instanties.
  Enschede wil een inclusieve stad zijn zoals in het coalitieakkoord 2022- 2024 wordt bekrachtigd. Enschede is en blijft Regenboogstad en geeft uiting aan het Regenboogbeleid wat in 2018 is vastgesteld. Als Regenboogstad wil Enschede zich specifiek inzetten voor de emancipatie en welzijn van de LHBTI+ gemeenschap. Dit belang is ook terug te zien door de ondertekening van het “Regenboog Stembusakkoord”. Het “Regenboog Stembusakkoord” is een initiatief van het COC Twente-Achterhoek. Het akkoord roept gemeenteraadsleden om het belang van de zichtbaarheid, welzijn en emancipatie van de LHBTI+ gemeenschap in verschillende leefgebieden te onderschrijven. Het akkoord is tijdens de Regenboogdagen 2022 gepresenteerd en door vele politieke partijen uit de gemeenteraad (weer) ondertekenend.
  De doelstellingen van het Regenboogstembusakkoord en het Regenboogbeleid onderstrepen de doelstellingen uit de intentieverklaring van het Programma Regenboogsteden.

 8. -

  Op basis van artikel 15 van de ‘Financiële verordening gemeente Enschede’ stelt de raad één keer in de vier jaar een nota lokale heffingen vast. De nota beschrijft de actuele kaders voor het beleid. In deze nota wordt o.a. ingegaan op de wettelijke kaders en het begrip lokale heffingen, wat zijn dit en welke worden binnen de gemeente Enschede geheven. Ook wordt per heffing toegelicht wat de grondslag van de heffing is, de kostendekkendheid en welke ontwikkelingen er zijn.

 9. -

  In het debat in de stedelijke commissie van 23 januari 2023 vroeg een aantal fracties van de Enschedese gemeenteraad om inzichten en achtergrondinformatie rond de capaciteitsvragen die er zijn voor de opvang van asielzoekers en Oekraïense ontheemden en de huisvesting van statushouders en de effecten voor de stad. Daarnaast wilde de raad  geïnformeerd worden over het Procesplan Twente Opvang Vluchtelingen. Dit procesplan is op 26 januari 2023 vastgesteld aan de Twentse Regietafel Asielinstroom. Het procesplan schetst de opgave op regionaal niveau, gespecificeerd naar de opvang van asielzoekers en Oekraïense ontheemden, de huisvesting van statushouders en (de afbouw van) crisisnoodopvanglocaties. In de memo met achtergrondinformatie maakt het college inzichtelijk hoe eventuele keuzes voor typen vluchtelingen zich feitelijk tot elkaar verhouden en geeft het een inschatting van de effecten op de stad.

 10. -

  Een dochter die het geld van haar hulpbehoevende moeder stiekem gebruikt voor zichzelf. Een man die zijn vrouw continu streng controleert. Een moeder die haar zoon slaat.
  Het zijn voorbeelden van huiselijk geweld en kindermishandeling die dagelijks voorkomen in Nederland. De helft van de Nederlanders krijgt in zijn/haar leven te maken met huiselijk geweld en kindermishandeling.


  Gemeenten en organisaties in Twente werken samen om deze onveilige situaties te herkennen, te stoppen en te voorkomen. Daar moeten we ons blijvend voor inzetten. Daarom is deze regiovisie gemaakt.
  In deze regiovisie (2023 - 2026) beschrijven we wat we de komende 4 jaar willen bereiken en wat er nodig is om huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken. Dit noemen we de Twentse Aanpak.


  Onze gezamenlijke ambitie: zorgen voor meer bewustwording van de gevolgen en omvang van huiselijk geweld, vroeg signaleren, preventie, het stoppen van geweld, duurzame en effectieve oplossingen, het verstevigen van de gezamenlijke aanpak en het stimuleren van lokale initiatieven.


  Inwoners kunnen helpen bij de aanpak van huiselijke geweld en kindermishandeling. Zij kunnen bijvoorbeeld hun zorgen delen of advies vragen bij het regionaal meldpunt Veilig Thuis Twente. Onze boodschap is: laten we omkijken naar elkaar, zodat het (huiselijk) geweld stopt. Alleen samen kunnen we de cirkel van geweld doorbreken.

 11. -

  Gemeenten zijn vanuit de AVG verplicht om een volledig en actueel verwerkingsregister te hebben. In het register staat informatie over persoonsgegevens die een organisatie verwerkt en in welke applicaties en systemen dat gebeurt. Voor het actualiseren van het verwerkingsregister is een project uitgevoerd. Met dit collegevoorstel informeert het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad per brief over de status van het project.

 12. -

  In dit agendaformulier stelt het college de gemeenteraad voor om het nog aantrekkelijker te maken voor ondernemers om te werken aan een duurzamer en groener Kennispark Twente.


  In 2020 heeft de gemeenteraad regels vastgesteld zodat ondernemers op Kennispark Twente subsidie kunnen krijgen voor vergroening. Deze regels maakten het voor hen mogelijk tot 50 procent subsidie te krijgen voor het vergroenen van de buitenruimte op Kennispark. Ook konden ze een bijdrage krijgen om te laten  onderzoeken hoe duurzaam hun (huur)pand op dit moment is. Het geld voor die subsidiedies komt van het Rijk.


  Deze beide verordeningen zijn inmiddels niet meer geldig. Tegelijkertijd is vergroening en verduurzaming op Kennispark van groot belang. En er is nog genoeg geld beschikbaar om daar mee door te gaan. Daarvoor is het nodig dat de raad de versoepelde subsidieregels vast stelt.

 13. -

  Net als nagenoeg alle andere ijsbanen in Nederland verkeert de IJsbaan Twente in zwaar weer. Dat is al lange tijd het geval. Ondanks een extra bijdrage van de gemeente zag de huidige exploitant zich genoodzaakt haar contract per 1 april 2023 te beëindigen. Intussen is mede door stijging van de energieprijzen het probleem alleen maar groter geworden. Het college wil zich echter tot het uiterste inspannen om de ijsbaan voor Twente te behouden.
  Dat vraagt om een structurele oplossing met aanvullende inkomsten ten opzichte van de huidige exploitatie. Daar is onderzoek voor nodig dat tijd vraagt. Om dat onderzoek überhaupt mogelijk te maken is, ook zonder concreet zicht op de structurele oplossing, een financiële overbrugging noodzakelijk. Zonder die overbrugging zal de ijsbaan in ieder geval in seizoen 2023-2024, en mogelijk permanent, gesloten blijven.

 14. -

  Energiearmoede is in ons land in korte tijd een groot probleem geworden. Vanuit het Rijk hebben gemeenten geld gekregen om de mensen die hiermee te maken hebben, te helpen bij het verminderen van hun energieverbruik. Ook Enschede heeft geld ontvangen; in totaal bijna 5,8 miljoen euro. Het college heeft nu de aanpak voor Enschede vastgesteld. Deze aanpak richt zich op kleine energiebesparende maatregelen voor alle huishoudens met een inkomen tot maximaal 150% van het Wettelijk sociaal minimum en een woning met een energielabel D-G. In Twekkelerveld en de Zuidwijken (Wesselerbrink Noordwest en Noordoost, Hanenberglanden) komen eigenaren van een eigen woning die in deze doelgroep vallen ook in aanmerking voor een grotere isolerende maatregel zoals spouwmuurisolatie of vloerisolatie. Deze wordt door de gemeente betaald, met een maximumbedrag van 3.000 euro. Bij de uitvoering van deze aanpak werken we nauw samen met de welzijnspartners en woningcorporaties.

 15. -

  De culturele bedrijfstak heeft zwaar te lijden onder de sterke stijging van energiekosten zoals die afgelopen jaar heeft plaatsgevonden. Deze instellingen vormen gezamenlijk de backbone van de culturele infrastructuur van Enschede. De broedplaatsen / ateliers zijn de kraamkamer van de culturele bedrijfstak in Enschede en de amateurkunstverenigingen vormen de basis. De financiële positie van deze instellingen is onder normale omstandigheden voldoende om de continuïteit van de activiteiten te waarborgen echter voor het probleem van de extreme stijging van energiekosten is geen buffer aanwezig bij de cultuurinstellingen.
  De cultuurinstellingen hebben aangegeven dat er forse financiële problemen gaan ontstaan indien er geen aanvullende dekking beschikbaar komt. Daarbij is het te verwachten dat een aantal van hen activiteiten moet gaan staken of zelfs failliet gaan met alle gevolgen van dien. In het geval van de Museumfabriek is het voor het behoud van de collectie noodzakelijk om de temperatuur op een bepaald niveau te houden.
  De te herstellen schade zal groter zijn naarmate men langer wacht met het nemen van maatregelen.


  Reeds eerder is besloten om de sport in Enschede op dit punt te ondersteunen. In de begroting 2023 is een extra bedrag van € 750.000 opgenomen voor Sportaal om dit probleem het hoofd te bieden.


  Het College heeft eind 2022 spelregels opgesteld over hoe om te gaan met verzoeken om compensatie van deze kostenstijgingen. Op basis daarvan is een voorstel uitgewerkt.


  De totale omvang van het probleem is per instelling vastgesteld op basis van het verschil tussen de werkelijke energiekosten en de energiekosten in een normale situatie. De totale extra energiekosten over 2022 bedragen 400.000 euro voor de Twentse Schouwburg / Wilminktheater en 405.000 euro voor de overige culturele instellingen.

 16. -

  Vanaf april 2019 zijn we gestart met maatschappelijke activiteiten bij een aantal sportverenigingen, onder de verzamelnaam “Kracht van Verenigingen”. De verenigingen zetten in op een sterk netwerk in de wijk en zorgen ervoor dat ook inwoners die wat ondersteuning nodig hebben, bij de vereniging terecht kunnen. Op dit moment krijgen vier verenigingen hier een subsidie voor. We hebben de ontwikkelingen bij de verenigingen de afgelopen periode goed gevolgd. We vinden dat Rigtersbleek, Victoria en Tubanters hebben laten zien dat hun aanpak maatschappelijk en financieel voldoende oplevert. We gaan de Raad voorstellen om de aanpak bij deze verenigingen structureel voort te zetten. Avanti heeft z’n aanpak herzien en is onlangs met een nieuw plan gestart.

 17. -

  De verkeerssituatie in Noordwest Enschede vraagt om verbetering. In de mobiliteitsvisie staat dat verbetering van de leefbaarheid in de wijk noodzakelijk is. Recent is dit in het coalitieakkoord onderstreept. Ruimte om het verkeer dat nu door de wijk rijdt, naar de overvolle singels te verleiden is er niet. Daarom is gezocht naar maatregelen om de verkeerssituatie binnen de wijk te verbeteren.


  Tijdens de spitsen is het erg druk op de Roessinghsbleekweg/ Lyceumlaan door woon-werkverkeer: zowel auto’s als fietsers. Taxibusjes van en naar het Roessingh en fietsverkeer naar de verschillende scholen versterken dit. In het wijkverkeersplan Noordwest is een maatregelenpakket om de verkeersveiligheid en leefbaarheid in noordwest Enschede te verbeteren. Met het maatregelenpakket zetten we in op een betere spreiding van het autoverkeer in de spitsen over het gebied. Dit doen we door een deel van de Lyceumlaan in te richten als eenrichtingsverkeer. Hierdoor rijdt een deel van het autoverkeer via de Beethovenlaan en de Mozartlaan. Daarnaast verbeteren we fietsverbindingen door de fietser tijdens de spitsen een alternatief te bieden voor de Roessinghbleekweg, het auto- en fietsverkeer op de Mozartlaan te scheiden en de inrichting van diverse fietsstraten waaronder Pierenkampweg, Kottendijk, een deel van Park de Kotten, Dr. Zamenhoflaan en Viermarkenweg. Ook het Slagmanpad knappen we op en verbreden we.


  Het wijkverkeersplan is na een uitgebreid participatietraject tot stand gekomen in afstemming met bewoners, bedrijven, scholen en sportverenigingen. Dit geeft een goed beeld van de verkeersproblemen die worden ervaren in de wijk. Na vaststelling van het maatregelenpakket door de gemeenteraad starten we met de uitvoering. Ook dit doen we in nauwe afstemming met betrokkenen.