Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten College van B&W

dinsdag 19 september 2023

12:00 - 17:00

Agendapunten

 1. -

  Mevrouw Hofte (PVdD) heeft op 4 september 2023 schriftelijke vragen gesteld ex artikel 35 over bijtincidenten. Deze vragen zijn door het college beantwoord.

 2. -

  Openbaar, ja maar muv bijlagen 2, 3 en 5!


  Door……….en……….,………. te………., is met betrekking tot het bestemmingsplan “Het Eeftink- Gasfabriekstraat” een aanvraag voor een tegemoetkoming van planschade ex. artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) ingediend. Aanvragers zijn van mening dat zij als gevolg van dit bestemmingsplan schade hebben geleden. Zij stellen dat de waarde van hun kantoorpand aan Het Eeftink 11 in waarde is gedaald. De aanvraag is conform de “Verordening tegemoetkoming Planschadevergoeding 2008” voor advies voorgelegd aan de onafhankelijke Adviescommissie Planschade Enschede (vanaf hier: de planschadecommissie). De planschadecommissie heeft in haar advies geconcludeerd dat er sprake is van schade die niet voor rekening van aanvragers dient te blijven. Wij kunnen ons echter niet vinden in het door de planschadecommissie uitgebrachte advies. In afwijking van het door de planschadecommissie uitgebrachte advies wordt voorgesteld om geen tegemoetkoming van planschade aan aanvragers toe te kennen.

 3. -

  De afgelopen maanden is een toename aan (kennelijk) niet-ontvankelijke en ongegronde bezwaren gericht tegen raadsbesluiten waargenomen. Het huidige proces is stroperig. Om ervoor te zorgen dat de bezwaren effectiever worden afgehandeld, wordt aan de raad voorgesteld om de beslisbevoegdheid in mandaat te geven aan de raadsgriffier. Dit houdt in dat de raadsgriffier namens de raad een beslissing op bezwaar neemt. Het belang van dit voorstel ligt in het feit dat recent een toename is te zien in aantal bezwaren gericht tegen raadsbesluiten. De afdeling Juridische Zaken loopt op dit moment dan ook tegen het probleem aan dat afhandelingstermijnen niet worden gehaald.


  Door de beslissingsbevoegdheid bij de raadsgriffier neer te leggen is het mogelijk om de bezwaren sneller af te handelen. Het is dan namelijk niet meer nodig om een raadsvergadering af te wachten waarin de raad een beslissing neemt op een bezwaar, waarvan de uitkomst eigenlijk al vaststaat. Hiermee vermijdt de gemeente het moeten betalen van dwangsommen wegens het niet tijdig beslissen op bezwaar. Ook weten de bezwaarmakers eerder waar ze aan toe zijn.

 4. -

  Het college informeert de Raad over de stand van zaken bij de Bewoners Adviesraad Sociaal (BAS). De BAS is na een periode van onderbezetting vanaf 1 september weer aangevuld met 5 nieuwe leden en een nieuwe voorzitter en komt daarmee op 12 leden. Het college spreekt waardering uit voor het werk van de BAS in de periode van beperkte bezetting en spreekt vertrouwen uit in een constructieve samenwerking met ook deze 'nieuwe' BAS.

 5. -

  De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente het heeft controlerende en kaderstellende bevoegdheden en natuurlijk het budgetrecht. Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur. Vanuit wetgeving heeft het college dan ook de meeste uitvoeringsbevoegdheden gekregen zoals het verlenen van subsidies, vergunningen enzovoort. Een klein aantal bevoegdheden ligt bij de gemeenteraad. Maar daarvan is het wenselijk, gelet op slagvaardigheid, dat het college een klein aantal van die bevoegdheden mag uitoefenen. Dit wordt besloten in een Raadsdelegatiebesluit. De laatste versie dateert uit 2017. Aanleiding voor actualisatie is de Omgevingswet per 1 januari 2024. De raad heeft al besloten een aantal zaken te delegeren aan het college in een specifiek raadsdelegatiebesluit Omgevingsplan. Die bepalingen zijn nu opgenomen in het algemene Raadsdelegatiebesluit zodat op 1 plek staat welke bevoegdheden de raad aan het college heeft gedelegeerd.

 6. -

  Maandag 25 september te Enschede ondertekent wethouder N. van den Berg namens gemeente Enschede de 'Intentieovereenkomst Green Deal Biobased (ver)bouwen in Twente' van de 'Twentse Bouwboeren'. Tijdens deze bijeenkomst worden ketenpartners, waaronder agrariërs, loonwerkers, verwerkers, bouw- en isolatiebedrijven, woningcorporaties, banken, kenniscentra en overheden (waaronder gemeente Enschede) gevraagd om de intentieovereenkomst te tekenen om het biobased (ver)bouwen binnen de regio Twente te stimuleren. Dit is een kans die gemeente Enschede graag benut om onze agrariërs die zoekende zijn naar een alternatief agrarisch programma hierin te kunnen faciliteren en onze steun uit te spreken. Evenzo biedt het voor de bouwsector de kans om door middel van lokaal geproduceerde grondstoffen en materialen duurzaam en stikstof- en CO2arm te bouwen. Gemeente Enschede zet als innovatieve stad graag in op dit onderdeel van de circulaire economie die hulp biedt aan twee cruciale sectoren.

 7. -

  Het Jeugdeducatiefonds zet zich in om de ontwikkelkansen te vergroten van kinderen die opgroeien vanuit een achterstand. Sinds het schooljaar ‘21/’22 levert de gemeente voor 4 basisscholen co-financiering. De scholen krijgen via het Jeugdeducatiefonds de kosten vergoed voor activiteiten of materialen die bijdragen aan het vergroten van de kansengelijkheid van leerlingen. De ervaringen van de scholen met het Jeugdeducatiefonds zijn positief. De afgelopen periode zijn 6 andere Enschedese basisscholen samenwerking aangegaan met het Jeugdeducatiefonds. Het Jeugdeducatiefonds vraagt hiervoor aanvullende co-financiering van de gemeente. Uitbreiding van de samenwerking met het Jeugdeducatiefonds was opgenomen in de nota Kansrijk Enschede 2023-2033. Met het voorstel stemt het college van B&W formeel in met de beschikbaarstelling van 30.000 euro co-financiering per jaar, voor een periode van twee schooljaren.

 8. -

  Openbaar: ja, met uitzondering van bijlagen 1, 2 en 3a!


  Iedereen wil graag wonen in een woning die bij hem of haar past. Voor woonwagenbewoners gaat het om de specifieke woonvorm van het wonen in een woonwagen. Op basis van Europees recht zijn gemeenten verplicht deze specifieke woonbehoefte te faciliteren. Op 20 juni 2022 heeft de gemeenteraad besloten om
  een deel van een perceel aan de Windmolenweg / Twekkelerbeekweg aan te wijzen als nieuwe locatie voor maximaal 10 woonwagenstandplaatsen. Omdat de realisatie van deze woonwagenlocatie niet past in het geldende bestemmingsplan, wordt het bestemmingsplan ter plekke herzien door een nieuw bestemmingsplan ‘Woonwagenstandplaatsen Twekkelerbeekweg’ vast te stellen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en er zijn 5 zienswijzen ingediend. Naast het bestemmingsplan en de Notitie Beeldkwaliteit woonwagenlocatie Twekkelerbeekweg, wordt ook een krediet beschikbaar gesteld en de grondexploitatie vastgesteld.

 9. -

  De gemeente Enschede neemt deel aan de samenwerking in de GR SamenTwente en werkt daarnaast op vrijwillige basis regionaal samen in het samenwerkingsverband Samen14. Betrokken bestuurders vergaderen periodiek. De vergadering wordt voorbereid door het college. De vertegenwoordiger van het college brengt vervolgens het standpunt in op de onderwerpen die op de agenda staan.

 10. -

  Eind 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met de verhoging van de structurele subsidie voor 1Twente Enschede. Het college van Burgemeester en wethouders heeft toen toegezegd de vinger goed aan de pols te houden met betrekking tot de financiële situatie van 1Twente Enschede en met betrekking tot de landelijke ontwikkelingen rond de financiering van de beoogde streekomroepen. Via een brief brengt het college de gemeenteraad op de hoogte van de situatie medio 2023. Er is op dit moment geen aanleiding om bij te sturen en de landelijke ontwikkelingen hebben op dit moment geen consequenties voor de financiering zoals eind 2022 vastgesteld.