Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten College van B&W

dinsdag 17 januari 2023

12:00 - 17:00

Agendapunten

 1. -

  In september 2021 is Enschede een JOGG gemeente geworden. JOGG (Gezonde jeugd, gezonde toekomst) is een landelijke aanpak van gemeenten en lokale organisaties die zich richten op het creëren van een gezonde sociale en fysieke omgeving waarin verschillende sectoren zoals onderwijs, de buurt, sport, ruimtelijke ordening, sociaal domein en zorg en welzijn zijn betrokken.


  Vanuit de samenwerking met JOGG is het project ‘Gezonde Buurten’ onder de aandacht gekomen. In dit project gaan gemeenten samen met bewoners, van jong tot oud, een groene plek creëren waar kinderen creatief kunnen spelen, bewoners elkaar kunnen ontmoeten en waar iedereen lekker kan bewegen en tot rust kan komen. Enschede heeft een subsidieaanvraag ingediend en is nu één van negen steden die zijn uitverkoren voor de inrichting van een ‘gezonde buurt’. De wijk Stadsveld in stadsdeel West is uitgekozen.


  Voor deelname aan het project ‘Gezonde Buurten’ is het noodzakelijk om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met de deelnemende partijen Jantje Beton, IVN Natuureducatie en JOGG.

 2. -

  Raadsleden hebben verschillende instrumenten om het college te controleren op het besturen van de gemeente. Zo kunnen zij schriftelijke vragen stellen. De PVV heeft vragen gesteld over de gevolgen naar aanleiding van het artikel “Rechter veegt vloer aan met gemeente Enschede: Geen ontslag na kritisch bijstandsrapport”.

 3. -

  Op 3 januari 2023 zijn door de heer J. de Lange (VVD) artikel 35 vragen gesteld over de treinverbinding Brussel - Amsterdam - Berlijn.
  Het college van B&W geeft antwoord op deze vragen.

 4. -

  Het college van B&W stuurt een brief aan de gemeenteraad. In de brief gaat B&W in op de oorzaken en de gevolgen van de stikstofproblematiek voor Enschede. Verder geeft het college aan hoe zij met deze problematiek wil omgaan en hoe zij (samen met een groot aantal partners, waaronder onze agrariërs) er voor wil zorgen dat het stikstofprobleem zo snel mogelijk wordt opgelost. Het college wil dat doen door het opstarten van een aantal gebiedsprocessen in het landelijk gebied. Per gebied wordt (samen met de partners) gezocht naar maatregelen die zorgen voor:
  - het tegengaan van klimaatverandering, bijvoorbeeld door het opwekken van duurzame energie
  - het verbeteren van de waterkwaliteit, bijvoorbeeld door de belangrijke beken te beschermen tegen vervuiling
  - het herstel van de natuur bijvoorbeeld door het verminderen van de stikstofuitstoot.
  Verder proberen we ervoor te zorgen dat onze agrariërs perspectief houden.

 5. -

  Aan de Allemansveldweg 150 bevindt zich een paardenhouderij/manege. De eigenaar heeft verzocht om een herziening van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan "Allemansveldweg 150" heeft als doel een minicamping te realiseren bij de bestaande paardenhouderij/manege. Het ontwerpbestemmingsplan heeft 6 weken ter visie gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

 6. -

  Openbaar, muv de bijlagen!


  Woningbouwcorporatie Domijn en de gemeente Enschede werken samen aan de herstructurering van de wijk Varvik-Diekman. Een groot deel van de woningen van deze naoorlogse wijk is namelijk verouderd. 190 technisch verouderde woningen worden gesloopt en maken plaats voor 170 nieuwe en duurzame woningen. Daarnaast verduurzaamt Domijn 80 beneden-bovenwoningen, zodat deze sociale huurwoningen weer jaren meekunnen en klaar zijn voor een duurzame toekomst.


  De nieuw te bouwen woningen zijn voor het overgrote deel bestemd als sociale huurwoning. Er komen in dit segment 130 eengezinswoningen en 16 studio’s voor jongeren tot 23 jaar. Daarnaast worden er 22 eengezinswoningen gebouwd in het middensegment. Dit is goed voor de diversiteit in de wijk. Ook wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht. De openbare ruimte wordt groter en groener, met volop ruimte voor klimaat adaptieve maatregelen. De herstructurering van Varvik-Diekman is dus goed voor het klimaat, de woonlasten en de leefbaarheid in de wijk.


  In tegenstelling tot veel andere projecten is afgesproken dat Domijn alle werkzaamheden initieert, coördineert en aanstuurt. De gemeente toetst de plannen en geeft advies. De gemeente blijft formeel opdrachtgever voor het werk in de openbare ruimte. Maar zet de uitvoering hiervan volledig weg bij Domijn. Voor de herstructurering van Varvik-Diekman is een bestemmingsplanwijziging nodig. Door een exploitatieovereenkomst aan te gaan met Domijn is het kostenverhaal verzekerd. En kan de gemeente de bestemmingsplanprocedure in gang zetten. Zo maken we Varvik-Diekman samen met Domijn klaar voor de toekomst.

 7. -

  De gemeenteraad heeft besloten voor welke mobiliteitsprojecten in 2023 geld beschikbaar is. Daarmee blijft Enschede inzetten op het versterken van leefbaarheid, aantrekkelijkheid en bereikbaarheid van de stad. De manier waarop we dat doen staat in de Mobiliteitsvisie Enschede 2030.  Dit is in lijn met de ambities uit het coalitieakkoord “Samen trots op Enschede”.
  De belangrijkste projecten voor komend jaar zijn:
  - Aanleg F35 naar Oldenzaal
  - Start uitvoering verkeersplan Lonneker
  - Start uitvoering verkeersplan Noordwest Enschede
  - Verdere uitrol deelmobiliteitshubs
  - Maatregelen ter verbetering van de doorstroming op de singel.

 8. -

  De aanvrager wil op het perceel aan de Ruiterkampweg, naast het perceel Ruiterkampweg 75, een nieuwe woning realiseren.
  Aanleiding daartoe is zijn bedoeling om de burgerwoning op de locatie Lossersestraat 191 om te zetten naar bedrijfswoning voor het ernaast liggende horecabedrijf. Deze woning zit nu ingeklemd tussen twee horecagelegenheden en het bijbehorende parkeerterrein. De huidige bedrijfswoning wordt geamoveerd.
  Door deze omzetting wordt de functie van burgerwoning aan het pand Lossersestraat 191 onttrokken. Voor de aanvrager is de nieuw te bouwen woning als compensatie van deze burgerwoning.
  Aan de bouw van de nieuwe compensatiewoning zijn vanuit ruimtelijk oogpunt maatwerkvoorwaarden verbonden.
  Deze uitzonderlijke situatie is ontstaan door het eerder vastgestelde bestemmingsplan "Buitengebied Noordwest - Lossersestraat 197", waarbij onder andere de woning Lossersestraat 191 werd aangekocht en het ruime parkeerterrein aan “de goede kant” van de Lossersestraat werd aangelegd en het “gevaarlijke” parkeerterrein aan de zuidkant van de Lossersestraat is komen te vervallen. Door dit laatste is de verkeersveiligheid verbeterd.


  Vanwege het bouwplan moet ook de welstandscategorie van de bouwlocatie aan de Ruiterkampweg gewijzigd worden van “Vrije Landelijke bebouwing” in “Boerenerven”.

 9. -

  Enschede is één van de tien gemeenten in Twente die sinds eind 2021 een JOGG-gemeente zijn. JOGG staat voor “gezonde jeugd, gezonde toekomst”. Het gaat om een landelijke aanpak waarbij gemeenten en lokale organisaties zich inzetten voor een gezonde omgeving. Regionaal is “de gezonde werkvloer” benoemd tot speerpunt. De gemeente Enschede wil het goede voorbeeld geven. Wij willen de eigen medewerkers stimuleren om een gezonde maaltijdkeuze te maken, bijvoorbeeld door gezonde producten nadrukkelijker aan te bieden. Daartoe ondertekent Enschede op 23 januari het landelijk ambitiedocument “Gezonder voedingsaanbod in gemeente- en provinciehuizen 2021-2025”. Enschede doet dat samen met een aantal andere Twentse gemeenten.

 10. -

  Woningcorporatie Domijn heeft het plan om in het middengebied van het kwadrant dat begrensd wordt door de Varviksingel, Kuipersdijk, J.J. van Deinselaan en de dr. Wagenaarstraat een complex van 190 verouderde woningen te slopen. Hiervoor komen 169 nieuw te bouwen woningen in de plaats. Het gaat hierbij om een mix van sociale- en middeldure huurwoningen. Om aan dit plan medewerking te kunnen verlenen is het noodzakelijk om voor dit gebied een nieuw bestemmingsplan te vervaardigen. Het bestemmingsplan “Varvik-Diekman” is daarvan het resultaat. Daarnaast is ten behoeve van deze ontwikkeling het beeldkwaliteitsplan “Varvik-Diekman’ opgesteld. Hierin staan welstandscriteria genoemd waaraan de beoogde ontwikkeling in dit gebied dient te voldoen.