Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten College van B&W

dinsdag 9 mei 2023

12:00 - 17:00

Agendapunten

 1. -

  Om te voorkomen dat jongeren en jongvolwassenen de (georganiseerde en ondermijnende) criminaliteit ingaan of hier verder in afglijden zet het kabinet fors in op preventie. Er zijn daarom gelden beschikbaar gesteld uit het programma Preventie met Gezag van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De gemeente Enschede is, evenals zeven andere gemeenten, geselecteerd binnen dit programma.

 2. -

  Op 14 maart 2023 heeft de gemeente Enschede besloten om op twintig percelen binnen het ontwikkelingsgebied Horstmanpark te Enschede de Wet voorkeursrecht gemeenten op te leggen. Dit betrof een voorlopige aanwijzing voor de duur van maximaal drie maanden.
  Het collegebesluit en het daarbij behorende raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit hebben na het besluit ter inzage gelegen voor het maken van bezwaar of indienen van zienswijzen. De eigenaren van één perceel hebben zienswijzen ingediend en er zijn zes bezwaarschriften ontvangen. De zienswijze wordt als ontvankelijk maar niet gegrond beoordeeld. De zienswijze leidt niet tot aanpassing van de begrenzing van het voorkeursrechtgebied of het aanwijzingsbesluit ten opzichte van het ontwerp.  De bezwaarschriften worden als zodanig behandeld, in een eigen traject door de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie.
  De gemeenteraad wordt nu verzocht om het gemeentelijk voorkeursrecht te bestendigen zodat het voorkeursrecht haar gelding krijgt voor de daarop volgende drie jaren. In de tussentijd kan dan een inpassingsplan of bestemmingsplan voor het gebied door de gemeenteraad worden vastgesteld.

 3. -

  Bij de gemeente waren verschillende oproepen ontvangen van maatschappelijke erfgoedorganisaties om het perceel met opstallen aan de Bastinglaan 20 te Enschede zo snel mogelijk tegen sloop te beschermen. Het perceel met opstallen is vervolgens aangewezen als voorlopig gemeentelijk monument. Hierdoor is het tijdelijk beschermd tegen sloop, kan er zorgvuldig onderzoek uitgevoerd worden en kan overleg met de eigenaar plaatsvinden alvorens een besluit genomen zal worden over het al dan niet definitief aanwijzen als gemeentelijk monument. Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek en het advies van de monumentencommissie is besloten het perceel met opstallen aan de Bastinglaan 20 te Enschede niet aan te wijzen als gemeentelijk monument omdat er onvoldoende monumentale waarden aanwezig zijn op het perceel.

 4. -

  We sluiten het jaar 2022 af met een positief saldo van 6,8 miljoen euro. Toen de gemeenteraad in november 2021 de gemeentebegroting 2022 vaststelde, voorzagen we nog een nadelig saldo van 11,6 miljoen euro. Het positieve resultaat is vooral het gevolg van incidentele effecten en het afwijkende inkomsten- en uitgavenpatroon door Corona en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne.
  We hebben de voorgenomen activiteiten voor een groot deel kunnen uitvoeren. Gebrek aan personeel, grondstoffen en op onderdelen geld hebben er toe geleid dat we niet alles hebben kunnen doen en met de snelheid zoals gepland. Dit heeft geleid tot financiële voordelen, maar het betekent ook dat we niet altijd de maatschappelijke resultaten hebben kunnen boeken die we wilden. De genoemde beperkingen, zoals personeelskrapte gaan ook de komende jaren nog een belangrijke rol spelen.
  Hoewel de financiële situatie van Enschede sterk verbeterd is, zijn er nog flinke financiële uitdagingen richting de meerjarenbegroting 2024-2027. Een bepalende factor daarbij is de omvang van het gemeentefonds en hoe de herijking van het verdeelmodel gemeentefonds uitpakt.

 5. -

  De provincie Overijssel houdt toezicht op alle gemeenten, dus ook op Enschede. Dit is een wettelijke taak. De provincie stelt hiervoor jaarlijks spelregels vast samen met de gemeenten in Overijssel. Voor Enschede is de kleur oranje vastgesteld omdat de provincie risico's ziet op bepaalde terreinen. Het college neemt kennis van de resultaten. De gemeenteraad wordt in de zomernota (kader voor de begroting) over de resultaten geïnformeerd. De provincie Overijssel houdt toezicht op Financiën, vergunningen, toezicht en handhaving, ruimtelijke ordening, huisvesting vluchtelingen met een status om hier te blijven, archief en erfgoed (monumenten).

 6. -

  Openbaar, muv bijlage 14!


  Enschede neemt deel aan een aantal zogenaamde gemeenschappelijke regelingen. Denk aan de Veiligheidsregio Twente of de Stadsbank. Dit zijn organisaties waarin Enschede, met andere overheden, samenwerkt aan de uitvoering van publieke taken. Deze organisaties hebben de wettelijke verplichting om aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten de ontwerpbegroting aan te bieden ter reactie. Wat gaan ze volgend jaar doen en draagt dat bij aan wat belangrijk is voor Enschede? Hoeveel gaat dat kosten? Welke (financiële) risico's lopen ze? De Enschedese regelingen hebben de financiële stukken allemaal tijdig aangeleverd. Deze worden nu door het college aan de gemeenteraad aangeboden met een advies wel of geen zienswijze in te dienen.

  Bijlagen

 7. -

  Als onze inwoners het niet eens zijn met een besluit kunnen ze bezwaar indienen. En als inwoners zich niet goed behandeld voelen door een ambtenaar of een bestuurder, kunnen ze een klacht indienen. Dit zijn vormen van rechtsbescherming. Voor de behandeling van bezwaarschriften maken we gebruik van een onafhankelijke commissie bezwaarschriften. En voor klachten kan men terecht bij de gemeentelijke klachtencommissaris. Beide commissies hebben hun jaarverslag over 2022 aangeboden. Hierin staan niet alleen aantallen maar ook waardevolle lessen voor het gemeentebestuur en de organisatie. Het college van B&W geeft in een brief aan wat ze ervan hebben geleerd en wat ze doen met de signalen. Om zo de dienstverlening aan onze inwoners steeds beter te krijgen.

 8. -

  Het College van B&W heeft ingestemd met de herziene programmeringsafspraken bedrijventerreinen 2023-2026 in Twente. Sinds 2017 maken de gemeenten en de provincie in de regio’s West Overijssel en Twente periodiek deze afspraken.
  Door regionale programmering van bedrijventerreinen bewaken de gemeenten in Twente doorlopend de balans tussen vraag en aanbod van bedrijventerreinen en hanteren ze kwaliteitsambities in de ontwikkel- en uitgiftefase. Zo behouden bedrijventerreinen voor lange periode hun waarde, kunnen gemeenten inspelen op actuele vraag van ondernemers naar bedrijfskavels en gaan gemeenten zuinig en zorgvuldig om met de schaarse ruimte. Nieuw aan deze afspraken is dat er weer ruimte is voor nieuwe plannen, adaptief geprogrammeerd wordt en er afspraken over kwaliteitsambities zijn opgenomen.