Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten College van B&W

dinsdag 27 juni 2023

12:00 - 17:00

Agendapunten

 1. -

  Bij de gemeente is een verzoek ontvangen om het Rigtersbleekcomplex aan de Goolkatenweg 65 en Rigtersbleek-Westend 3 te aan te wijzen als gemeentelijk monument. Vorig jaar heeft het college besloten voornemens te zijn het perceel als gemeentelijk monument aan te willen wijzen en daarvoor de procedure op te starten. Er is vervolgens nader onderzoek uitgevoerd en dit is ter advisering aan de Monumentencommissie voorgelegd. De commissie heeft op 16 mei geadviseerd om de fabriekshal Goolkate uit 1924 aan de zuidzijde van het terrein en de fabriekshal Memphis uit 1929 aan de noordzijde van het terrein definitief aan te wijzen als gemeentelijk monument. Het college zal voorgesteld worden om beide gebouwen als gemeentelijk monument aan te wijzen. Indien dat conform gebeurt zullen de gebouwen bijgeschreven worden in het erfgoedregister en het Kadaster.

 2. -

  In Enschede hebben we in de periode 2020 t/m 2022 uitvoering gegeven aan het Sport- Beweeg en Leefstijlakkoord Enschede: een lokale uitvoering van het nationaal Sportakkoord en het nationaal Preventieakkoord. Landelijk is er eind 2022 een vernieuwd sportakkoord afgesloten met als titel ‘Sport versterkt’. Iedere gemeente is verplicht om vóór 30 juni 2023 een herijkte versie in te sturen van het lokale sportakkoord. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt voor 2023 middelen beschikbaar aan de gemeente Enschede voor de uitvoering van het herijkte sportakkoord. In totaal wordt over het jaar 2023 een bedrag van 130.944,02 euro als subsidie beschikbaar gesteld.


  In Enschede gaan we in 2023 inzetten op drie punten: versterken van een sociaal veilig sportklimaat, het verder verspreiden van het gedachtegoed ‘positieve gezondheid’ en het aanjagen van (sport)activiteiten voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar.


  Voor de jaren 2024 t/m 2026 worden de doelen gekoppeld aan het sport- beweeg en speelbeleid van de gemeente Enschede en worden de doelen onderdeel van het integrale Gezond en Actief Leven Akkoord, dat uiterlijk eind september afgerond wordt.

 3. -

  Momenteel loopt het traject rondom de aanbesteding voor Ondersteuning huishouden, onderdeel van de Wmo. Dit traject wordt in gezamenlijkheid met 12 Twentse gemeenten uitgevoerd. Inmiddels bevindt het traject zich in de fase van gunning. Op 21 juni vindt de voorlopige gunning plaats, waarna een stand still periode ingaat tot de definitieve gunning. Zonder bezwaren volgt op 3 juli de definitieve gunning. De contracten gaan in per 01-01-2024.

 4. -

  De gemeente Enschede en de provincie Overijssel zijn de twee deelnemers in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Technology Base. Technology Base is het noordelijke gebied van de vroegere militaire luchthaven. In dit gebied ontwikkelt de een nieuw bedrijventerrein en de luchthaven. Ook maakt ze oude luchtmachtgebouwen gereed voor verhuur aan bedrijven.


  Op 30 juni 2023 vergadert het Algemeen Bestuur (AB) van de gemeenschappelijke regeling . De wethouders Diepemaat, Teutelink, Kampman en Vedder zijn de vertegenwoordiging van Enschede in dit bestuur.


  Dit collegevoorstel gaat over de standpunten van deze wethouders voor die openbare vergadering.
  Daar bespreken ze diverse onderwerpen, zoals:
  · De uitgaven en inkomsten van de gemeenschappelijke regeling, voor 2023 tot en met 2027. Daarbij gaat het om het bedrijventerrein van het gebied, de luchthaven en de gebouwen die er staan.
  · Wat de GR heeft gedaan tussen 1 januari en 1 mei 2023. De conclusie dat het volgens plan verloopt.
  · Het oprichten van een nieuwe organisatie voor het onderhoud en beheer van het gebied. Alle bedrijven die zich op Technology Base gaan vestigen, worden daar verplicht lid van en betalen eraan mee.
  Voorafgaand aan de vergadering van 30 juni 2023 is er nog een schriftelijke vergadering. Die gaat over de benoeming van een nieuw bestuurslid in het Dagelijks Bestuur van de GR.


  De Enschedese bestuursleden krijgen het advies met alle voorstellen van de GR in te stemmen.