Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten College van B&W

dinsdag 25 april 2023

12:00 - 17:00

Agendapunten

 1. -

  Openbaar ja maar alleen het agendaformulier, de bijlagen bij het bestuursvoorstel worden niet actief openbaar gemaakt omdat dit de financiële en economische positie van de gemeente betreft.


  De huidige eigenaar van het perceel aan de Niermansgang 9 te Enschede wil op deze locatie drie zelfstandige wooneenheden realiseren, waarvan twee in het bestaande pand en één op de toe te voegen bouwlaag.


  Om de realisatie van deze ontwikkeling mogelijk te maken zijn eerder afspraken met de vorige eigenaar gemaakt over onder meer het wijzigen van de bestemming, behoud van cultuurhistorische waarde, parkeren en aanpassingen in het openbaar gebied. Ook hebben we afspraken gemaakt om de met dit plan gepaard gaande kosten te verhalen. Deze afspraken zijn toen vastgelegd in een exploitatieovereenkomst.


  Om de realisatie van deze ontwikkeling door de huidige eigenaar mogelijk te maken is het wenselijk om de rechten en plichten uit deze exploitatieovereenkomst over te dragen. Deze contractsoverneming is vastgelegd in een addendum op de betreffende exploitatieovereenkomst. Hierin zijn ook afwijkende en aanvullende afspraken opgenomen.

 2. -

  De Partij van de Arbeid heeft artikel 35 vragen gesteld of de sportverenigingen in Enschede in ernstige problemen verkeren. De vragen gaan onder andere over de gevolgen van de stijging van energielasten en het vrijwilligersbestand binnen sportverenigingen. Deze vragen worden schriftelijk beantwoord door het College.

 3. -

  In 2019 kwam op nationaal niveau het Klimaatakkoord tot stand. Het Klimaatakkoord beschrijft maatregelen en afspraken tussen overheden en meer dan 100 bedrijven en maatschappelijke organisaties, die er toe moeten leiden dat de uitstoot aan koolstofdioxide (CO2) in Nederland in 2030 met minimaal 49 procent is afgenomen, ten opzichte van de uitstoot in 1990. Het Klimaatakkoord vraagt onder meer om regionale afstemming over de opwekking van regionale elektriciteit en de verdeling van warmte. Die afstemming moet plaatsvinden in 30 regio’s, waaronder de regio Twente.
  In de periode 2020-2021 hebben de Twentse gemeenten, samen met de provincie, het waterschap, de netwerkbeheerders en maatschappelijke organisaties een eerste Regionale Energiestrategie Twente (RES Twente 1.0) opgeleverd en vastgesteld. Deze RES wordt elke 2 jaar geactualiseerd en indien nodig bijgesteld.
  Begin dit jaar is – als voorloper van de nog op te stellen RES 2.0- een voortgangsrapportage opgesteld en toegestuurd aan de gemeenteraden, de provincie en het waterschap, met het verzoek om hierop te reageren. Reacties worden meegenomen bij het opstellen van de RES 2.0.

 4. -

  Openbaar: ja, vanaf 2 mei 2023 Verzoeker eerst geïnformeerd moet worden


  Naar aanleiding van een huisbezoek van de gemeente door drie handhavers, schrijft verzoeker op 25 november 2022 een brief aan wethouder Diepemaat en dient hij diezelfde dag ook een klacht in. Verzoeker is het niet eens met hetgeen deze handhavers hebben gezegd en gevraagd. Ook vindt hij dat de handhavers zich dreigend hebben opgesteld en insinuerende c.q. intimiderende vragen hebben gesteld. Op 9 februari 2023 nodigt de gemeente verzoeker uit voor een gesprek naar aanleiding van zijn brief en op 23 februari 2023 vindt dat gesprek plaats. Omdat verzoeker het niet eens is met de zienswijze van de gemeente, handhaaft hij zijn klacht en blijft van mening dat de handhavers zich dreigend en intimiderend hebben opgesteld. De gemeente herkent zich daar niet in en vindt dat de handhavers hun werk correct hebben uitgevoerd. Ook over de gang van zaken met betrekking tot de leges voor de aanvraag van een vergunning klaagt verzoeker. Hij geeft aan dat hij een toezegging van de wethouder heeft dat hij geen leges hoeft te betalen. Nu hij toch een rekening gekregen heeft vindt hij dit onterecht.
  Na onderzoek oordeelt de klachtencommissaris over de te betalen leges dat de norm (1) goede informatieverstrekking niet geschonden is (klacht ongegrond), dat (2) over de gedragingen van de handhavers (norm fatsoenlijke bejegening) geen oordeel kan worden gegeven omdat de verklaringen lijnrecht tegenover elkaar staan en dat voor wat betreft het klachtonderdeel beantwoorden van de brief van verzoeker de norm voortvarendheid geschonden is en dus de klacht ten aanzien van de beantwoording van de brief van verzoeker gegrond is.

 5. -

  Openbaar, muv bijlage 4


  Het Meerjaren Perspectief Grondbedrijf (MPG) bevat de financiële vertaling van alle ruimtelijke en programmatische ontwikkelingen in het Grondbedrijf. Jaarlijks wordt voor al deze projecten op 31 december de balans opgemaakt. Het afgelopen jaar laat het navolgende beeld zien.


  Na een periode van sterk oplopende woningprijzen, heeft de woningmarkt in 2022 een kantelpunt bereikt. Hoewel er op jaarbasis nog sprake was van een lichte stijging van de woningprijzen, is de verwachting dat de woningprijzen zullen gaan dalen. De hogere rente en gestegen bouwkosten zorgen voor een verminderde  financierbaarheid van woningen voor particulieren en de bouwprojecten van beleggers. Ondanks de ontwikkelingen van kosten en prijzen stonden in 2022 de opbrengsten van de grondexploitaties niet onder druk, de bouwkosten namen echter wel snel toe. Het effect van de toegenomen kosten werd deels ook weer teniet gedaan door toegenomen (incidentele) opbrengsten, waardoor de financiële gevolgen op MPG totaalniveau in 2022 beperkt bleven. De grondverkopen voor bedrijventerreinen en woningbouwkavels voor particulier opdrachtgeverschap verliepen conform prognose. Daar tegenover bleven grondverkopen voor projectmatige woningbouw achter en ook de verkoop van bouwgrond voor kantoren liet, evenals in vorige jaren, (nog) geen verbetering zien.


  De diverse projecten in het MPG 2023 laten per saldo een totale verslechtering zien van € 0,6 miljoen. Deze verslechtering komt ten laste van de Reserve Grondbedrijf, waardoor deze afneemt tot € 25,7 miljoen positief per 31-12-2022. Naast de toegenomen Reserve Grondbedrijf zijn, ten opzichte van het MPG 2022, ook de risico’s van de grondexploitaties toegenomen. Het gaat daarbij om een bedrag van € 1,4 miljoen, waarmee de vereiste weerstandscapaciteit per 1-1-2023 uitkomt op € 14,9 miljoen. Deze toename wordt voornamelijk veroorzaakt doordat is gerekend met de mogelijke effecten van een terugval van de vastgoedmarkt (in het bijzonder de verslechterde marktontwikkelingen voor de projectmatige woningbouw).

 6. -

  Een meerderheid van de Enschedese gemeenteraad heeft 20 maart 2023 ingestemd met de motie ‘Onder voorwaarden meewerken aan asielopvang’. De gemeenteraad stelt met deze motie bereid te zijn om onder voorwaarden maximaal 550 asielzoekers op te vangen in Enschede. Het college kreeg de opdracht van de gemeenteraad om eerst in gesprek te gaan over de gestelde voorwaarden met staatssecretaris Van der Burg en het COA. Het college is op basis daarvan de afgelopen weken de onderhandelingen met de staatssecretaris en het COA aangegaan. Het COA en de Staatssecretaris hebben naar aanleiding van deze gesprekken definitieve documenten aangeboden. Deze documenten, in de vorm van een brief van de staatssecretaris en een bestuursovereenkomst van het COA, worden nu als uitkomst van de onderhandelingen voorgelegd aan de gemeenteraad. Het is nu aan de leden van de gemeenteraad om te bepalen of deze uitkomsten voldoende tegemoetkomen aan de gestelde voorwaarden uit de aangenomen motie van 20 maart 2023.

 7. -

  Openbaar: ja, maar met uitzondering van bijlagen!


  Het College van B&W heeft besloten om subsidie te verstrekken aan Alifa en Incluzio voor extra inzet naast het huidige wijkwelzijnswerk. Vanuit de aanpak energiearmoede gaan Alifa en Incluzio een extra taak richting inwoners van Enschede vervullen. Het gaat hierbij om het inzetten en aansturen van bespaarcoaches, een energie ambassadeur en klusteams die kleine energiebesparende maatregelen uitvoeren. Hiermee worden inwoners die te maken hebben met energiearmoede ondersteund bij het besparen van energie. De inzet van Alifa en Incluzio wordt betaald uit de middelen die Enschede van het Rijk heeft ontvangen voor het tegengaan van energiearmoede.

 8. -

  Tijdens de begrotingsbehandeling op 7 november vorig jaar heeft de Raad het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd alle inkomsten en uitgaven op het gebied van duurzaamheid inzichtelijk te maken. Deze opdracht is uitgewerkt in een interactief document met de naam Uitvoeringsplan Groen en Duurzaam Enschede.

 9. -

  Gemeente Enschede continueert de samenwerking met het Ministerie van OCW in het programma Veilige Steden 2023-2026 en ondertekent hiervoor de gevraagde intentieverklaring. Door de samenwerking te continueren ontvangt de gemeente Enschede gedurende deze periode inhoudelijke ondersteuningen en een jaarlijkse financiële bijdrage ter hoogte van 30.000,- euro.
  Met het verlengen van de samenwerking blijft Enschede ook onderdeel van het landelijk Netwerk Veilige Steden. In dit netwerk kunnen de Veilige Steden kennis en ervaringen uitwisselen en van elkaar leren.


  Enschede wil een Veilige Stad zijn voor o.a. meisjes en vrouwen en straatintimidatie tegengaan zoals in het coalitieakkoord 2022-2026 is bekrachtigd.

 10. -

  Sinds 1 juli 2018 is de Wet basisregistraties adressen en gebouwen gewijzigd. Om onze verordening daarbij aan te laten sluiten is er tekstueel een en ander gewijzigd en zijn er technische verbeteringen doorgevoerd. Ook is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de verordening te herschrijven in de lijn van Direct Duidelijk Enschede (DDE).

 11. -

  Twee opstallen op Erve ’t Kromhof zijn al gemeentelijk monument. Naar aanleiding van een brand op Erve ’t Kromhof afgelopen juni is op locatie inspectie uitgevoegd door Het Oversticht. Tijdens deze inspectie werd een oude schuur en sporen en elementen van de oorspronkelijke aanleg van het erf ontdekt. Deze schuur en het erf zijn nog niet beschermd. Op 22 november 2022 heeft de monumentencommissie aangegeven in de schuur en het erf voldoende waarden te zien om ze op te nemen in de gemeentelijke monumentenlijst.
  Het college wordt daarom voorgesteld om het voornemen tot aanwijzing gemeentelijk monument uit te spreken. De procedure tot definitieve aanwijzing wordt dan vervolgd. Uit nader onderzoek zal blijken of de schuur en het erf waardevol genoeg zijn voor de status gemeentelijke monument.

 12. -

  In Enschede studeren wel 30.000 studenten. Ze zitten verdeeld over de University of Twente, Saxion Hogeschool, de kunstacademies AKI en ArtEz en ROC van Twente. Studenten maken een groot deel uit van de stad en alle verschillende afdelingen hebben (in)direct met studenten te maken. Om ervoor te zorgen dat studenten een goed plekje krijgen in Enschede zijn we als studentambtenaren sinds 2017 druk bezig met het studentenbeleid. Dit beleid gaat over hoe wij onze tijd als studentambtenaar onder andere gaan indelen en waar we ons mee bezig houden. Zo willen we de stem van studenten laten horen binnen de gemeente. Dit kan op het gebied van huisvesting, cultuur en sport, internationalisatie en welzijn. We sluiten aan bij overleggen en geven advies op al deze onderwerpen en meer.


  Om het studentenbeleid te vervangen, hebben we nu een nieuw werkprogramma voor de studentambtenaren geschreven. Dit is samen met studenten en verschillende medewerkers van gemeente Enschede opgesteld. Je leest hierin wat studenten graag zouden zien in Enschede, om Enschede aantrekkelijk te maken om hier te komen studeren en daarna te blijven wonen en werken.


  Dit studentenbeleid is samen met studenten en verschillende medewerkers van gemeente Enschede opgesteld. Je leest hierin wat studenten graag zouden zien in Enschede, om Enschede aantrekkelijk te maken om hier te komen studeren en daarna te blijven wonen en werken.


  English version:
  There are 30.000 students who are studying in Enschede. They are spread out over the University of Twente, University of Applied Sciences Saxion, ROC van Twente, and the Art Academies AKI and ArtEz. Students are a big part of the city, and all the different departments have something to do with students. To ensure that these students feel welcome and heard in Enschede, we as student officers have been busy with student policy since 2017. This new task description (werkprogramma) is all about what the student officers will be doing and how to divide their attention and time. We want to voice the opinion of students within the municipality. This can be done for student housing, culture and sports, internationalization, and well-being. We join consultations and meetings and give our advice on all these topics and more.


  This student officer task description was written together with students and different employees of the municipality of Enschede. You will read what students would like to see from Enschede to make Enschede more attractive for students to study, live, and work here.

 13. -

  Openbaar, ja maar pas vanaf 1 juni '23!


  Jaarlijks legt het college de verordeningen van de gemeentelijke belastingen en heffingen van het aankomende jaar voor aan de gemeenteraad. Ook voor de legesverordening van 2023 is dit gedaan. In de legesverordening staan de tarieven en/of bedragen die de inwoners en bedrijven betalen voor bijvoorbeeld paspoort, rijbewijs of bouwvergunning. Door nieuwe ontwikkelingen moet de legesverordening 2023 worden aangepast. Verder worden enkele kleine aanpassingen gedaan, die het voor de inwoner/het bedrijf duidelijker maken welk bedrag waarvoor moet worden betaald. Daarnaast komt de gemeente  monumenteigenaren tegemoet die, in tegenstelling tot andere pandeigenaren, voor bepaalde verduurzamingsmaatregelen een vergunning moeten aanvragen en zo extra kosten moeten maken.