Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten College van B&W

dinsdag 4 juli 2023

12:00 - 17:00

Agendapunten

 1. -

  De gemeente heeft een verzoek ontvangen om de kapel Stadsmaten met interieurschilderingen aan het Ariënsplein 1 te Enschede aan te wijzen als gemeentelijk monument. Vorig jaar heeft het college besloten van plan te zijn de kapel met muurschilderingen als gemeentelijk monument aan te willen wijzen en daarvoor de procedure op te starten. Er is vervolgens nader onderzoek uitgevoerd en dit is ter advisering aan de Monumentencommissie voorgelegd. De commissie heeft op 13 juni geadviseerd om de kapel met muurschilderingen definitief aan te wijzen als gemeentelijk monument. Na dit onderzoek, en het gegeven dat de eigenaar geen zienswijze heeft ingediend, besluit het college de procedure af te ronden en de kapel definitief aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monument.

 2. -

  Aan de Haimersweg 210 te Enschede ligt het voormalige militaire complex ‘Twekkelo’. Dit complex was een belangrijk communicatiecentrum voor de Vliegbasis Twenthe tijdens de periode van de Koude Oorlog. De gemeente heeft medio 2021 het verzoek gehad het complex aan te wijzen als gemeentelijk monument. Erfgoedverenigingen zijn namelijk zeer bezorgd over het voortbestaan van het complex. Het college heeft in 2022 besloten de procedure, om het complex aan te wijzen als gemeentelijk monument, te starten. Het complex is inmiddels onderzocht door specialisten en het blijkt ruimschoots te voldoen aan de criteria om gemeentelijk monument te worden. Dit is op 13 juni bevestigd door de gemeentelijke monumentencommissie. Na dit onderzoek, en het gegeven dat de eigenaar geen zienswijze heeft ingediend, besluit het college de procedure af te ronden en het unieke complex definitief aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monument.

 3. -

  De gemeente Enschede neemt deel aan de samenwerking in de GR Omgevingsdienst Twente. Het bestuur dat bestaat uit vertegenwoordiging van de veertien gemeenten en de provincie Overijssel vergadert periodiek.
  De vergadering wordt voorbereid door het college. Wethouder Teutelink brengt vervolgens het standpunt in op de onderwerpen die op agenda staan.

 4. -

  De afgelopen periode is in een aantal opeenvolgende bijeenkomsten van de gemeenteraad gesproken over thema’s rond de energietransitie. Tijdens deze besprekingen zijn vanuit de raad verschillende vragen gesteld waarop de wethouder heeft aangegeven hier op een later tijdstip op terug te komen. Een van de vragen betrof het standpunt van het college over het opstellen van eigen, gemeentelijke milieunormen voor windturbines. Het college geeft in een brief haar reactie op deze, en andere door de raad gestelde vragen.
  Ook is recentelijk van een tweetal onderwerpen de eerder door de wethouder aan de Raad gecommuniceerde planning gewijzigd. Vanwege de overzichtelijkheid is er voor gekozen om de verschillende toezeggingen en de update van de planning in één brief te vatten.

 5. -

  Momenteel loopt het traject rondom de aanbesteding voor Ondersteuning huishouden, onderdeel van de Wmo. Dit traject wordt in gezamenlijkheid met 12 Twentse gemeenten uitgevoerd. Inmiddels bevindt het traject zich in de fase van gunning. Op 21 juni vindt de voorlopige gunning plaats, waarna een stand still periode ingaat tot de definitieve gunning. Zonder bezwaren volgt op 11 juli de definitieve gunning.
  De contracten gaan in per 01-01-2024.

 6. -

  Het sociaal domein in Enschede is in beweging. Op veel vlakken wordt gewerkt aan transformatie en meer en beter integraal werken rond inwoner en gezin. De Jeugdwet en de Wmo 2015 verplichten de gemeente-raad een verordening vast te stellen om dit goed te regelen. De huidige verordening ‘Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning’ dateert uit 2019. Nu is die in tweeën gedeeld, in een verordening over Maatschappelijke ondersteuning en in een verordening over Jeugdhulp. Dit voorstel gaat over de eerstgenoemde verordening. In het kort zijn de doelen van deze nieuwe verordening dat het leesbaarder is, een duidelijker opzet en structuur heeft én dat het aansluiten op de meest recente jurisprudentie. De beleidsregels worden aan de nieuwe verordening aangepast.


  In de verordening zijn regels opgenomen over onder andere de toegang tot ondersteuning en de wijze van beoordeling van aanvragen/meldingen voor ondersteuning, de criteria voor het toekennen van een persoonsgebonden budget en de bevoegdheden en taken in het kader van toezicht en handhaving. Het college heeft de ontwerpverordening vastgesteld. Het ligt van 7 juli tot en met 17 augustus 2023 ter inspraak. Belanghebbenden, inwoners, cliënten en zorgaanbieders kunnen tot en met 17 augustus reacties indienen. Daarna verwerkt het college de relevante reacties in een responsnota en biedt ze de Raad vervolgens de verordening ter vaststelling aan.

 7. -

  Openbaar, muv bijlagen!


  Landgoed De Tol B.V. wil twee nieuwe woningen ontwikkelen op landgoed De Tol gelegen aan de Hengelosestraat. Het doel is om hiermee extra inkomsten te genereren voor het beheer en onderhoud van het landgoed. Het gemeentelijke beleid kent regelingen (voor het buitengebied) om hieraan medewerking te kunnen verlenen. In dit geval betreft het de regelingen Rood voor Rood en de Buitenplaatsregeling uit de Gids Buitenkans.


  Om de realisatie van deze ontwikkeling mogelijk te maken zijn er afspraken nodig over het wijzigen van de bestemming en eventuele aanpassingen in het openbaar gebied. Ook zijn er afspraken nodig over de inrichting van het erf en de instandhouding daarvan. Daarnaast zijn afspraken gemaakt om te borgen dat de inkomsten uit de nieuwe woning worden aangewend voor onderhoud en beheer van het landgoed.
  Die afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst waarop de Gids Buitenkans van toepassing is en welke tevens als exploitatieovereenkomst fungeert.

 8. -

  Openbaar, muv bijlagen!


  Landgoed Het Stroot B.V. is van plan vier woningbouwkavels te ontwikkelen op het voormalige boerenerf gelegen aan de Haimersweg 200. Dit erf, hierna te noemen Erve Brincate is onderdeel van Landgoed Het Stroot. De woningbouwkavels zullen in erfpacht worden uitgeven en/of hier zal een opstalrecht op worden gevestigd. Het doel is om op basis van het Landgoedversterkingsplan een nieuwe economische drager te bieden en zodoende extra inkomsten te genereren voor het beheer en onderhoud van het landgoed.
  Het gemeentelijke beleid kent regelingen (voor het buitengebied) om hieraan medewerking te kunnen verlenen. In dit geval betreft het de Buitenplaatsregeling i.c.m. met een zogenaamde maatwerkregeling op basis van Rood voor Groen (woningbouw in ruil voor aanleg nieuwe natuur).De ontwikkeling, realisatie en beheer van het landgoed bestaat uit de nieuwbouw van vier woningen, herinrichting van landbouwgrond met nieuwe natuur, onderhoud en beheer op basis van een groene begroting en openstelling van het park voor bezoekers (eenmaal per jaar). Om de realisatie van deze ontwikkeling mogelijk te maken zijn er afspraken nodig over het wijzigen van de bestemming en eventuele aanpassingen in het openbaar gebied. Ook zijn er afspraken nodig over de inrichting van het erf en de instandhouding daarvan. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt om te borgen dat het Landgoed in de kern één geheel blijft en als geheel in stand wordt gehouden en dat de inkomsten uit Erve Brincate worden aangewend voor het landgoed gedurende een periode van 25 jaar. Die afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst waarop de Gids Buitenkans van toepassing is en welke tevens als exploitatieovereenkomst fungeert

 9. -

  De gemeenteraad heeft via een motie gevraagd om te onderzoeken hoe we reclame voorfossiele producten en diensten kunnen tegengaan in de openbare ruimte. Uit juridisch onderzoek blijkt dit alleen mogelijk via landelijke of Europese wetgeving. De raad informeren wij hierover per brief.

 10. -

  Openbaar, nader te bepalen ivm informeren belanghebbenden!  De gemeente Enschede heeft op diverse bedrijven- en kantorenlocaties kavels beschikbaar voor uitgifte. Bij de selectie van kandidaten voor deze kavels gaat de gemeente te werk volgens transparante regels, waarbij aan alle mogelijke geïnteresseerden gelijke kansen worden geboden. In de Leidraad selectieprocedure zakelijke kavels Bedrijventerreinen Enschede wordt vastgelegd hoe de selectie van de kandidaten en de toewijzing van de kavels zal plaatsvinden.

 11. -

  De gemeente Enschede neemt deel aan de samenwerking in de GR Stadsbank Oost Nederland. Betrokken bestuurders vergaderen periodiek. De vergadering wordt voorbereid door het college. De vertegenwoordiger van het college brengt vervolgens het standpunt in op de onderwerpen die op de agenda staan.