Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten College van B&W

dinsdag 4 april 2023

12:00 - 17:00

Agendapunten

 1. -

  Openbaar, muv vertrouwelijke bijlagen!


  De gemeente Enschede neemt deel aan de samenwerking in de GR Omgevingsdienst Twente. Het bestuur dat bestaat uit vertegenwoordiging van de veertien gemeenten en de provincie Overijssel vergadert periodiek.
  De vergadering wordt voorbereid door het college. Wethouder Teutelink brengt vervolgens het standpunt in op de onderwerpen die op agenda staan.

 2. -

  Op 30 januari 2023 is een motie aangenomen om kabinet en Gedeputeerde Staten van Overijssel op te roepen de aanpak van het platteland samen met de agrarische sector en van onder af vorm te geven, en dat zoveel mogelijk regionaal te doen. Burgemeester en wethouders hebben dat doorgegeven aan het college van GS tijdens het bezoek van dat college aan het Enschedese platteland op 7 februari.

 3. -

  Openbaar: ja, muv vertrouwelijke bijlagen!


  Twee leden van de Bewonersadviescommissie (BAS) hebben aangegeven met ingang van 1 maart 2023 hun activiteiten voor de BAS te beëindigden. Aan hen beiden wordt eervol ontslag verleend.
  College informeert de Raad over de stand van zaken bij de BAS en de tijdelijke gevolgen die dit heeft voor de advisering door de BAS.

 4. -

  Openbaar, muv vertrouwelijke bijlagen!


  Inwoners en ondernemers verwachten een betrouwbare overheid die zorgvuldig met informatie omgaat. Het gaat daarbij om het waarborgen van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie(systemen). Dat zorgt niet alleen voor betrouwbaarheid, maar ook voor een goede kwaliteit en continuïteit van de bedrijfsvoerings- en dienstverleningsprocessen. Daarom verantwoorden gemeenten zich over de informatiebeveiliging en -kwaliteit.

 5. -

  Vorig jaar is na de gemeenteraadsverkiezingen het nieuwe college voor Enschede samengesteld. Het college heeft toen ook de taken verdeeld. Onlangs is een van de leden van het college burgemeester geworden in een andere gemeente. Daarom is er gezocht naar een opvolger als wethouder. Nu wethouder Harm Jan Vedder door de Raad is benoemd kan deze aan de slag. De nieuwe wethouder neemt de taken over die de vorige wethouder ook heeft gehad.

 6. -

  Voor het plangebied is in het verleden het bestemmingsplan “Buitengebied Noordwest - Keizerweg 28” opgesteld op verzoek van initiatiefnemer. Uit controles is echter gebleken dat er een aantal strijdigheden met dat bestemmingsplan is ontstaan. Zo was er bijvoorbeeld sprake van het bedrijfsmatig houden van paarden, terwijl dit alleen hobbymatig was toegestaan. Ook was de vereiste landschappelijke inpassing niet gerealiseerd. Tijdens de handhavingszaak die hierdoor is ontstaan, heeft de aanvrager een legalisatieverzoek ingediend. De gemeente werkt hier slechts gedeeltelijk aan mee door een deel van de strijdigheden toe te staan. Daarbij heeft de gemeente nieuwe afspraken met initiatiefnemer gemaakt met als onderdeel daarvan ook een nieuwe landschappelijke inpassing. Om deze nieuwe afspraken goed vast te leggen, wordt het bestemmingsplan “Keizerweg 26-28” in procedure gebracht.

 7. -

  Het hart van de Enschedese binnenstad is een voetgangerszone waar fietsers mogen fietsen en waar in de ochtend tussen 7 uur en 11 uur ook (vracht)auto’s mogen rijden. Activiteiten die de binnenstad leefbaar en aantrekkelijk houden kunnen niet plaatsvinden zonder dat er ook op andere momenten (vracht)auto’s de voetgangerszone binnenrijden. Daarom is er het toegangsbeleid. Daarin staat wie voor welke uitzondering in aanmerking komt. Vanaf 1 september 2023 veranderen we dit beleid. Hierdoor mogen er minder voertuigen rijden wanneer er veel voetgangers zijn. Bijvoorbeeld door minder vrachtwagens toe te staan na 11u.
  De gemeenteraad heeft bij vaststelling van de uitstootvrije zone (zero-emissiezone, ZE-zone) in juli 2021 besloten dat we het toegangsbeleid gaan veranderen. Dit doen we in overleg met betrokkenen. En dit doen we na opheffing van de Corona-maatregelen. College legt de nieuwe regels nu voor aan betrokkenen. Betrokken die door dit beleid in de problemen komen, kunnen hierop reageren. Daarna passen we het beleid (als dat nodig blijkt) nog aan. In juli 2023 stelt het college het beleid definitief vast. Vanaf 1 september gelden de nieuwe regels.

 8. -

  Het College van B&W heeft een nieuw uitvoeringsprogramma vastgesteld voor de Enschedese
  Arbeidsmarkt Aanpak. De Raad wordt hier per brief over geïnformeerd.


  Uit de evaluatie over 2022 blijkt dat de investering van meer en persoonlijke aandacht zijn vruchten afwerpt. Er zijn weer minder inwoners afhankelijk van een bijstandsuitkering. En het aandeel inwoners in de bijstand dat deelneemt aan maatschappelijke activiteiten als vrijwilligerswerk of scholing is toegenomen.


  Komend jaar verwachten we opnieuw een krappe arbeidsmarkt. Dat biedt kansen voor mensen die wat meer moeite hebben om door te groeien naar werk. De gemeente investeert daarom in 2023 in de integratie van statushouders. Ook schroeft gemeente het aantal praktijkgerichte re-integratietrajecten bij DCW en met samenwerkende scholen op. Consulenten zullen meer en vaker loonkostensubsidie inzetten en er komt een nieuw evenement om inwoners die nog niet maatschappelijk actief zijn te inspireren en motiveren.

 9. -

  Vanaf april 2019 zijn we gestart met maatschappelijke activiteiten bij verschillende sportverenigingen, onder de verzamelnaam “Kracht van Verenigingen”. De verenigingen zetten in op een sterk netwerk in de wijk en zorgen ervoor dat ook inwoners die wat ondersteuning nodig hebben, bij de vereniging terecht kunnen. De raad heeft op 6 maart een raadsbesluit ondertekend, waarin ze aangeven de aanpak kracht van verenigingen door te zetten.


  In dit raadsbesluit is geen besluit genomen over de locatie Avanti-Wilskracht. In September 2022 zijn ze met een aangepaste aanpak gekomen. Deze aanpak is gelijk aan de aanpak van Rigtersbleek en Victoria, twee andere locaties binnen de Kracht van Verengingen. Daarnaast zien we dat er in de wijk waar Avanti is gevestigd inwoners zijn die behoefte hebben aan de ondersteuning zoals de kracht van verenigingen biedt. We hebben er vertrouwen in dat de nieuwe aanpak van Avanti effectief is en willen daarom graag de al verstrekte subsidie verlengen. Het gaat om een verlenging voor de periode van 1 april 2023 tot en met 31 december 2023. Om deze periode te financieren wordt de reeds verstrekte subsidie opgehoogd met € 54.000,-.

 10. -

  We hebben de leesbaarheid van de VKL (Verordening Kwaliteit Leefomgeving) aanzienlijk verbeterd. Dat hebben we gedaan door, waar mogelijk, de regels uit de VKL te verbeteren en eenvoudiger te maken. We hebben hiervoor een groot aantal technische wijzigingen aangebracht. Daarnaast stellen we twee inhoudelijke wijzigingen voor. De 1e gaat over het plaatsen van een voorwerp in de openbare ruimte. Dit proces is, daar waar het kon, versneld en versimpeld. Uit een klantreisonderzoek in 2022, een gesprek met een afvaardiging van ondernemers en het ondernemersloket bleek dat ondernemers behoefte hebben aan versimpeling en versnelling op dit gebied. De 2e wijziging gaat over invoeren van een vergunningplicht voor aanbieders van deelvervoer. Deelvoertuigen bieden nieuwe kansen als het gaat over duurzamere vervoerskeuzes en een lagere autoafhankelijkheid. Bij een groei naar 170.000 inwoners helpt deelvervoer om de stad leefbaar, aantrekkelijk en bereikbaar te houden. Deelvervoer ondersteunt zo bij de strategische opgaven voor een aantrekkelijk, groen en duurzaam Enschede. Door het invoeren van een vergunningplicht kunnen we deze kansen benutten en negatieve bijeffecten op de openbare ruimte beperken.

 11. Openbaar, pas vanaf 5 april


  Het regionale programma Twentse Koers zet zich in om meer gezondheid en welzijn voor alle Twentenaren te realiseren en de zorg en ondersteuning toekomstbestendig te maken. Bijvoorbeeld door betere samenwerking te realiseren tussen huisartsen en professionals op het gebied van geldzorgen/schulden, waardoor inwoners sneller de juiste hulp krijgen en huisartsen worden ontlast.
  Waar de Twentse Koers zes jaar geleden is begonnen met pionieren, is de samenwerking inmiddels volwassen geworden en in een volgende fase terecht gekomen. Om de samenwerking te borgen en toekomstbestendig te maken is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld die nu ter besluitvorming voorligt.