Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten College van B&W

dinsdag 21 maart 2023

12:00 - 17:00

Agendapunten

 1. -

  Openbaar, muv de niet geanonimiseerde bijlagen, vanaf 4 april publicabel!


  Met betrekking tot het bestemmingsplan “Havengebied- Westerval Noord” is door de heer P.M. Meijer, eigenaar van het pand aan de Hendrik ter Kuilestraat 34 te Enschede, een aanvraag voor een tegemoetkoming in planschade ex. artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) ingediend. Aanvrager is van mening dat hij als gevolg van het bestemmingsplan “Havengebied- Westerval Noord” schade heeft geleden. Hij stelt dat zijn woning minder courant is geworden en in waarde is gedaald. De aanvraag is voor advies voorgelegd aan de onafhankelijke ‘Adviescommissie Planschade Enschede’. Deze commissie heeft geconcludeerd dat er geen sprake is van planschade en ons geadviseerd de aanvraag van de heer Meijer af te wijzen.

 2. -

  In bijgaande infographic presenteren we het overzicht van subsidies die de gemeente Enschede in 2022 verworven heeft. Dit is een toezegging die is voortgekomen uit het rapport van de Rekenkamercommissie ‘Subsidies vergaren, op kosten besparen?’ over de door de gemeente ontvangen subsidies in de periode 2014 – 2019. Om de raad beter te informeren over de subsidieresultaten hebben wij bijgaande infographic gemaakt. De resultaten worden tevens opgenomen in de jaarrekening.

 3. -

  Elk jaar wordt een verslag gemaakt over de taken die de gemeente Enschede heeft op het gebied van bestemmen, vergunnen, toezicht en handhaven. In dit BVTH jaarverslag wordt inzichtelijk gemaakt of de doelen, die gesteld zijn in het BVTH-uitvoeringsprogramma 2022, zijn behaald. Indien deze niet behaald zijn, wordt een verklaring gegeven. De verslaglegging van de werkzaamheden van de Brandweer Twente en de Omgevingsdienst Twente (ODT) maakt onderdeel uit van dit jaarverslag. Het BVTH jaarverslag is een wettelijke verplichting. De tweede evaluatie van het handhavingsinstrument bestuurlijke boete is als bijlage opgenomen in het jaarverslag.

 4. -

  De Duurzaamheidsroute A35 is een pilot van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat waar gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Hellendoorn, Wierden, Waterschap Vechtstromen, provincie Overijssel en Rijkswaterstaat samenwerken om te onderzoeken of en hoe rijksgronden benut kunnen worden om duurzame elektriciteit op te wekken via zon. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de gemeentelijke doelstellingen om duurzame elektriciteit op te wekken. Dit draagt tevens bij aan het bod van de gemeente aan de RES Twente.


  De provincie heeft de samenwerkende partners aangeboden de planfase te begeleiden in de vorm van een provinciaal aanpassingsplan (PIP); hierdoor wordt de samenhang en uniformiteit gewaarborgd.

 5. -

  Het Natuur- en Landschapsplan is door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Het plan is een nadere uitwerking van de Visie landelijk gebied en gaat over het behoud en de versterking van de natuur en het landschap in het buitengebied van Enschede.
  Met het vaststellen van de Visie Landelijk gebied in juli 2021 hebben we ingezet op het behouden en het versterken van de natuur en het landschap in het buitengebied van Enschede. In het Natuur- en Landschapsplan geven we aan hoe we dat willen gaan doen. Waar wordt ingezet op het planten van bomen en struiken (bijvoorbeeld in de vorm van houtwallen)? En waar ligt de nadruk op het onderhoud en het herstel van het groen?
  Het Natuur- en Landschapsplan is te gebruiken door iedereen, die een bijdrage wil leveren aan het landschap en de natuur in het landelijke gebied. Ook voor ons als gemeente is het plan een belangrijke leidraad.
  Het landelijke gebied van Enschede is echter groot en we hebben grote plannen. Alle natuur in heel het landelijke gebied versterken gaat daarom niet in één keer lukken. We gaan daarom samen met inwoners en andere partijen gebied voor gebied aan de slag en zoeken aansluiting bij al die andere thema’s, zoals de energieopgave en de landbouw. Juist door al die verschillende opgaven in het landelijke gebied als geheel te zien, kunnen we ook beter voor de natuur en het landschap zorgen. We leggen onszelf hiermee de verplichting op om het natuur- en landschapsbelang hoog op de agenda te houden.

 6. -

  Op 22 maart 2023 vindt het Bestuurlijk Overleg van Samen14 plaats. Het college brengt schriftelijk haar standpunten in.

 7. -

  Openbaar, ja pas net voor het gezamenlijke persgesprek met de wethouder van Hengelo. Ergens in de week van 27-31 maart 2023


  In het hart van Twente ligt het stedelijk gebied van Hengelo en Enschede. Samen goed voor ca. 250.000 inwoners, oftewel de '5e stad van Nederland". De Spoorzone Hengelo Enschede (SHE) vormt de verbindende factor tussen beide steden. In dit gebied komen alle kansen en opgaven van Twente tezamen. Het vormt een afspiegeling van de rijke Twentse kwaliteiten met een innovatief kennispark, de vooruitstrevende Universiteit Twente, Saxion, ROC van Twente, toonaangevende sportvoorzieningen en landschappelijke parels. De historie is voelbaar, met name rond de stationsgebieden van Hengelo en Enschede. Vanuit haar kwaliteiten biedt SHE een unieke kans om de toegevoegde waarde van de spoorverbinding Zwolle-Twente-Munster te vergroten en te fungeren als katalysator voor de ontwikkeling van Hengelo en Enschede, de regio Twente en Nederland als geheel. Voor dit gebied is nu een visie opgesteld als stip op de horizon waarbij de kansen en ambitie voor het gebied in beeld zijn gebracht.

 8. -

  Eind 2018 hebben het Rijk, de provincies en gemeenten het landelijke Strategische Programma Verkeersveiligheid 2030 (SPV) gepresenteerd. Dit vormde het startpunt voor provincies en gemeenten om het verkeersveiligheidsbeleid en uitvoeringsprogramma te actualiseren.
  De kern van dit verkeersveiligheidsplan is een omslag in de aanpak van verkeers(on)veiligheid. We gaan van ongevalgestuurd werken (reactief) naar risicogestuurd (proactief). Dit betekent dat we eerst risico’s in kaart brengen en dan gericht maatregelen nemen. Daarnaast brengen we de infrastructuur verder op orde, maken we een nieuw wegencategoriseringsplan en investeren we in educatie- en gedragscampagnes.
  We beschrijven in dit plan hoe we aan de verbetering van de verkeersveiligheid in Enschede werken, welke stappen we daarin de komende jaren gaan zetten en wat we daarvoor aan extra middelen nodig hebben.