Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten College van B&W

dinsdag 3 oktober 2023

12:00 - 17:00

Agendapunten

 1. -

  Naar aanleiding van een brand op ‘Erve ’t Kromhof’ in juni 2022 is op locatie een uitgebreide inspectie van de staat van de gebouwen uitgevoerd door de monumentenorganisatie ‘het Oversticht’.
  Tijdens deze inspectie werden naast de al beschermde kleine boerderij, een oude schuur en delen van de oorspronkelijke erfaanlegontdekt.
  Reden voor het college om eind april 2023 te besluiten om voorbescherming te leggen op de genoemde objecten. In de procedure tot definitieve aanwijzing tot monument die hierop volgde heeft de monumentencommissie ook geadviseerd de kleine boerderij, de oude schuur en het erf op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Het college heeft besloten dit advies over te nemen en de bescherming van het monument aan te passen en uit te breiden.

 2. -

  Mevrouw Judith Hofte van de Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen gesteld inzake Fladdervragen over vleermuizen en isolatie. Deze vragen zijn puntsgewijs beantwoord.

 3. -

  Openbaar: ja, vanaf 9 oktober, omdat betrokkenen zelf eerst geïnformeerd moeten worden. Bijlagen niet actief publiceren


  De Adviescommissie Toegankelijkheid is een adviescommissie van het college van Burgemeester en
  Wethouders (B&W). De adviescommissie heeft tot taak concreet en praktische te adviseren over hoe in
  Enschede gebouwen, inrichting van openbare ruimte, en mobiliteit voor iedereen, ongeacht eventuele
  beperking, toegankelijk(er) kunnen worden gemaakt, zodat alle inwoners (en bezoekers) van Enschede mee
  kunnen doen aan de samenleving. Met de benoeming van mevrouw Dian Tijdeman en mevrouw Annet Loeven wordt de commissie verder versterkt.

 4. -

  Het coalitieakkoord zet de beweging voort die we in 2017 met het Nieuw Enschedees Welzijnsbeleid (NEW) in gang hebben gezet: een grotere rol voor welzijn in het sociaal domein, om zo inwoners laagdrempelig, passender en tegen lagere kosten te kunnen ondersteunen. Het afgelopen jaar hebben we het beleid geëvalueerd en geconcludeerd dat de richting goed is en dat we hiermee verder willen. We blijven inzetten op een inclusieve samenleving. Dat betekent de sociale basis zó inrichten dat inwoners zich kunnen redden zonder specialistische hulp te hoeven vragen. Op 30 mei 2023 heeft het college de opdracht Wijkwelzijn 2024-2032 vastgesteld en daarna is de opdracht in de markt gezet. Bij deze aanbesteding is er beoordeeld op kwaliteit. De opdrachtwaarde is vooraf vastgesteld. De inschrijver met de hoogste score op de gunningscriteria heeft de opdracht gegund gekregen. Na het doorlopen van een zorgvuldige aanbestedingsprocedure is de opdracht definitief gegund aan Stichting Incluzio Uitvoering.

 5. -

  De gemeente krijgt veel geld binnen en moet ook veel betalen. Daarom maken we elk najaar een begroting voor het volgende jaar. Daarin staat wat we komend jaar willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat die plannen mogen kosten. Deze begroting is gebaseerd op de keuzes die de gemeenteraad voor de zomer heeft gemaakt bij de zogenaamde zomernota.


  Met deze begroting geven we een enorme impuls aan kansengelijkheid, cultuur- en evenementenbeleid, ons groenambitieplan, verkeersveiligheid en het verstevigen van participatie. Ook blijven we flink investeren in grote gebiedsontwikkelingen die op lange termijn bijdragen aan een inclusief, groen en duurzaam, aantrekkelijk en open Enschede.

 6. -

  In oktober 2021 heeft de gemeenteraad het Koersdocument voor de ontwikkeling van het Eschmarkerveld vastgesteld. Hierbij is gekozen voor het ontwikkelen van een groene, gezonde en gemengde wijk. Deze koers is nu verder uitgewerkt in een bestemmingsplan.
  Het Eschmarkerveld heeft een oppervlakte van ca. 33 hectare en ligt tussen het dorp Glanerbrug en Enschede. Eschmarkerveld biedt kansen om een groot en divers woningaanbod voor huurders en kopers te ontwikkelen in een prettige, groene woonomgeving. Het gebied is voor de provincie en de gemeente een belangrijke woningbouwlocatie. Het bestemmingsplan gaat uit van ruimte voor maximaal 750 woningen. Vanuit het Rijk is een subsidie Woningbouwimpuls toegekend. Deze subsidie maakt het mogelijk om kwaliteit en betaalbaarheid te combineren op het Eschmarkerveld.
  Het college legt het ontwerp-bestemmingsplan zes weken ter inzage. Binnen deze termijn kan door een ieder een zienswijze worden ingediend.

 7. -

  Onlangs is de septembercirculaire gemeentefonds 2023 gepubliceerd. Deze circulaire levert meerjarig een positief resultaat op. Het resultaat voor 2023 is verwerkt in de 2e tussenrapportage 2023. De resultaten voor 2024 e.v. worden opgenomen in de zomernota 2024. De raad wordt geïnformeerd over de effecten van deze circulaire conform de afspraken uit de financiële verordening.

 8. -

  De gemeente Enschede kent vier strategische opgaven: Inclusief Enschede, Aantrekkelijk Enschede, Groen en duurzaam Enschede en Open Enschede. Met de visie op de Opgave Inclusief Enschede werken we samen met inwoners en partners in de stad aan een inclusieve en veerkrachtige samenleving; een samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft en volwaardig kan deelnemen. Dit doet de gemeente door te werken aan bestaanszekerheid, gezond leven makkelijker te maken en kansengelijkheid te vergroten. De visie vormt de sterke basis voor het handelen van de gemeente Enschede nu en in de toekomst. Samen met burgers, organisaties en partners in de stad zetten we dagelijks onze schouders eronder voor een menswaardig Enschede. Inwoners hebben daarbij zoveel mogelijk zelf de regie maar kunnen op de overheid terugvallen voor ondersteuning als ze hun behoefte aan ondersteuning niet zelf en met hun omgeving kunnen invullen.