Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten College van B&W

dinsdag 11 juli 2023

12:00 - 17:00

Agendapunten

 1. 1

  De gemeente Enschede maakt voor het zomerreces de opvang van 550 asielzoekers mogelijk. Het is de uitkomst van de gesprekken die 20 maart 2023 zijn ingezet met de motie “Onder voorwaarden meewerken aan asielopvang”, en het raadsbesluit van 3 juli 2023.
  Het COA krijgt de opdracht tijdelijk opvang in te richten op Vliegveld Twenthe Evenementenlocatie (VTE)[1] .Dit is dezelfde locatie waar Enschede eerder een crisisnoodopvang heeft georganiseerd in 2022.Het gaat om een tijdelijke voorziening, in afwachting van de keuze voor een reguliere opvanglocatie voor het AZC. De definitieve locatie voor de reguliere asielopvang komt niet op het evenemententerrein (VTE) bij de luchthaven.Over de reguliere opvanglocatie neemt het college na het zomerreces een besluit. Zodra de reguliere opvanglocatie gereed is, sluit de tijdelijke asielopvang op het VTE. Het college verwacht binnen 1 jaar een locatie te hebben waar vluchtelingen voor een langere periode kunnen worden opgevangen.
  Enschede biedt deze asielopvang aan voor 550 asielzoekers voor de duur van vooralsnog 5 jaar inclusief de tijd dat de noodvoorziening in werking is. Enschede levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de provinciale en regionale taak voor de opvang van asielzoekers.

 2. 2

  Het CDA heeft artikel 35 vragen gesteld over het veilig buitenspelen van kinderen, naar aanleiding van een brandbrief van Jantje Beton. De vragen gaan onder andere over de mogelijke afname van het aantal kinderen dat buiten speelt, hoe kinderen worden betrokken bij het vernieuwen van speelplaatsen en hoe basisscholen aandacht besteden aan het buiten spelen. Deze vragen worden schriftelijk beantwoord door het College.

 3. 3

  Openbaar, ja maar muv de bijlagen die niet actief gepubliceerd wordt!


  De exploitant wil in totaal 18 woningen realiseren op de locatie aangeduid als Blekerstraat 61 en 81. Het plan is opgedeeld in twee verschillende ontwerpen, waarvan één ontwerp bestaat uit de realisatie van 14 nieuwbouwwoningen gelegen aan de Blekerstraat 61. Het andere ontwerp gelegen aan de Blekerstraat 83 bestaat uit 4 nieuwbouwwoningen. De ontwikkeling kan gezien worden als een verbetering van de locaties en daarmee ook het hele gebied. Het sluit aan op de reeds in gang gezette realisatie van het Blekerpad met de beek en de reeds gerealiseerde woningen op het Robson terrein.


  Om de realisatie van deze ontwikkeling mogelijk te maken zijn er afspraken nodig. Ook moeten de met dit plan gepaard gaande kosten op de exploitant worden verhaald. Deze afspraken zijn vastgelegd in een exploitatieovereenkomst.

 4. 4

  Medio 2022 zijn de bestaande raamovereenkomsten Twents Model Jeugd en Wmo (begeleiding) die afliepen per 1 januari 2023 met twee jaren verlengd tot en met 31 december 2024. Een aantal zorgaanbieders, met name een aantal grote Jeugdhulpaanbieders die voor Twente cruciale zorg verlenen, heeft destijds bezwaar gemaakt tegen deze eenzijdige verlenging. Zij kunnen zich niet vinden in de verlenging van de raamovereenkomst onder de contractuele voorwaarden (met name de opbouw en hoogte van de tarieven). Na juridische toetsing is gebleken dat gemeenten verplicht zijn om bij het verlengen van de raamovereenkomsten opnieuw te beoordelen of er sprake is van een reëel tarief. Hiertoe is februari 2023 besloten tot het uitvoeren van een onderzoek. Dit onderzoek is uitgevoerd door KPMG en woensdag 5 juli j.l. zijn de leden van het Bestuurlijk Overleg (BO) Samen14 geïnformeerd over de uitkomsten en het voorgestelde vervolgproces vanuit OZJT-Samen14. Vooruitlopend op de gezamenlijke regionale besluitvorming en communicatie rondom dit onderzoek en het vervolgproces wordt de Raad met bijgaande brief geïnformeerd.

 5. 5

  Bij de raadsbehandeling van het Beleidsplan Openbare Verlichting 2022-2025 heeft de raad gevraagd om het 'vervroegd dimmen' van de ledverlichting in woongebieden met maatwerk uit te voeren en dit na 1 winter te evalueren. Dit in verband met de zorg over het effect op het gevoel van (sociale) onveiligheid. Uit de evaluatie en ervaringen in Stadsdeel Oost, blijkt dat het vervroegd dimmen van de openbare verlichting geen nadelig effect had op de verkeersveiligheid en sociale veiligheid. Ook het maatwerk wat is toegepast heeft hierbij goed gewerkt. Het vervroegd dimmen in de hele stad kunnen we daarmee verantwoord toepassen. Daarbij gelden wel de afgesproken kaders zoals met maatwerk in de woongebieden met 30 km-zones.

 6. 6

  Openbaar, maar muv de bijlage!


  Op 15 Enschedese Integrale Kindcentra zijn wijkcoaches sinds januari 2022 substantieel meer aanwezig. Het motto daarbij is “preventie door presentie”: door meer aanwezig te zijn, hebben de wijkcoaches meer en makkelijker verbinding met ouders, kinderen, leerkrachten, pedagogisch medewerkers en intern begeleiders. De ervaringen zijn dusdanig positief dat besloten is de extra inzet van de wijkcoaches te continueren.

 7. 7

  De gemeente Enschede werkt samen met veel partners. Met de veertien gemeenten vindt afstemming plaats over verschillende onderwerpen en wordt ook de inbreng van de gemeente besproken in de Twenteboard. De Twenteboard is een samenwerking tussen overheid-ondernemers en onderwijsinstellingen. Het standpunt van de gemeente Enschede wordt voorbereid in het college.

 8. 8

  De gemeente Enschede neemt deel aan de samenwerking in de GR SamenTwente en werkt daarnaast op vrijwillige basis regionaal samen in Samen 14. Betrokken bestuurders vergaderen periodiek. De vergadering wordt voorbereid door het college. De vertegenwoordiger van het college brengt vervolgens het standpunt in op de onderwerpen die op de agenda staan.

 9. 9

  Elk jaar wordt de Welstandnota inhoudelijk onder de loep genomen. We kijken dan of de welstandskaart en de daarbij behorende kwaliteitseisen voor gebouwen en andere bouwwerken nog actueel zijn. Bij gebieden waar ontwikkelingen zoals nieuwbouw hebben plaatsgevonden, kijken we hoe die nieuwe gebieden – als ze helemaal klaar zijn - door de Welstandsnota het beste beheerd kunnen worden. Ook wordt voorgesteld om de toetsingscriteria bij de welstandsidentiteit “Rijke Stadsvilla’s” aan te passen. Dit is nodig om het bouwen van terrasoverkappingen aan de voorzijde van appartementengebouwen beter te kunnen toetsen op welstand en beeldkwaliteit. Voordat de voorstellen ter besluitvorming naar de gemeenteraad worden gestuurd, heeft iedereen de mogelijkheid een reactie (formeel: zienswijze) te geven op de voorgestelde wijzigingen. Het College heeft met dit besluit de voorgestelde wijzigingen vrijgegeven voor de inspraakprocedure.

 10. 10

  Het college stelt de raad voor het Wegenbeleidsplan 2024 - 2027 vast te stellen. Hierin staan de kaders voor het beheer en onderhoud van de wegen, voet- en fietspaden, bruggen en tunnels. We zorgen voor het juiste onderhoud op het juiste moment, zodat onze wegen toegankelijk en veilig zijn. Daardoor zorgen we er ook voor dat we op een goede manier omgaan met de grote financiële waarde die onze wegen, verkeersborden, wegbelijning, tunnels en bruggen vertegenwoordigen. Het plan vormt grotendeels een doorzetting de lijnen die we in het vorige wegenbeleidsplan hebben ingezet. Op een paar onderwerpen doen we meer. Waar mogelijk verminderen we bestrating en vervangen we door groen. Daarnaast zetten we intensiever in op circulariteit en minder CO2 uitstoot in het wegbeheer.

 11. 11

  Het sociaal domein in Enschede is in beweging. Op veel vlakken wordt gewerkt aan transformatie en meer en beter integraal werken rond inwoner en gezin. De Jeugdwet verplicht de gemeenteraad een verordening vast te stellen om dit goed te regelen. De huidige verordening dateert uit 2019 en gaat zowel over de Jeugdwet als over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). We stellen nu voor om twee aparte Verordeningen te maken, een verordening over Maatschappelijke ondersteuning en een verordening over Jeugdhulp. Vorige week is de ontwerpverordening Maatschappelijke ondersteuning door het college vastgesteld. Het gaat nu over de ontwerpverordening Jeugdhulp Enschede 2023. In het kort zijn de doelen van de nieuwe verordeningen dat ze leesbaarder zijn, een duidelijker opzet en structuur hebben én dat ze aansluiten op de meest recente jurisprudentie. De beleidsregels worden aan de nieuwe verordeningen aangepast. 


  In de verordeningen zijn regels opgenomen over onder andere de toegang tot ondersteuning en de wijze van beoordeling van aanvragen/meldingen voor ondersteuning, de criteria voor het toekennen van een persoonsgebonden budget en de bevoegdheden en taken in het kader van toezicht en handhaving. De verordening ligt van 14 juli tot en met 24 augustus 2023 ter inspraak. Belanghebbenden, inwoners, cliënten en zorgaanbieders kunnen tot en met 24 augustus reacties indienen. Daarna verwerkt het college de relevante reacties in een responsnota en biedt ze de Raad vervolgens de verordening ter vaststelling aan.

 12. 12

  Het college besluit om zwembad de Brug niet ter heropenen omdat uit onderzoek blijkt dat dit duurder zou worden dan het bedrag dat hiervoor is afgesproken in het coalitieakkoord. Ook zou er ieder jaar een flinke bijdrage nodig zijn om het zwembad open te kunnen houden. Het college wil onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor een zwemvoorziening in een multifunctionele sportaccommodatie. Het college wil het voormalig zwembad slopen. Het jeugdhonk en de nabijgelegen sporthal blijven daarbij in stand.

 13. 13

  Openbaar, ja vanaf 14 juli


  De vereniging Vastgoed en Ondernemers Kennispark (VONK) en de gemeente Enschede hebben afspraken gemaakt. Deze gaan over waar medewerkers van groeiende bedrijven op Kennispark de komende tijd mogen parkeren. Deze afspraken waren nodig: veel bedrijven op Kennispark zijn aan het groeien. Ze hebben behoefte aan meer mensen en nieuwe of grotere gebouwen . Dit leidt ook tot meer auto’s die naar Kennispark komen. Deze auto's willen de medewerkers overdag in buurt van het werk parkeren.


  Het parkeren van die auto’s moeten deze groeiende bedrijven allereerst op eigen terrein oplossen. Anders krijgen ze geen vergunning voor hun (ver)bouwplannen. Soms is daarvoor geen plaats op eigen terrein. Het college van B&W kan dan toestemming geven dat de werknemers hun auto’s op straat of op een (gratis) parkeerterrein in de omgeving neerzetten. Daar moet dan wel genoeg plaats zijn.


  Maar de ondernemers op Kennispark en de gemeente willen juist dat er op Kennispark minder auto’s op straat staan. Zo wordt Kennispark veel groener en aantrekkelijker voor bedrijven. Gelukkig kan kan ook: er liggen – op werkdagen - veel vrije parkeerplaatsen bij het stadion van FC Twente. Deze parkeerplaatsen zijn voor iedereen gratis te gebruiken (behalve op dagen dat FC Twente thuis speelt).


  De vereniging Vastgoed en ONdernemers Kennispark (VONK) en de gemeente hebben daar nu duidelijke afspraken over gemaakt. Zolang het rond het stadion niet te druk wordt met geparkeerde auto’s, mogen werknemers van Kennisparkbedrijven daar hun auto neerzetten. Als het wel te druk wordt, moeten er andere oplossingen komen. Maar voorlopig is er plaats genoeg. Dit betekent dat de ondernemers op Kennispark voorlopig verder kunnen groeien, ook als ze daarbij geen ruimte hebben voor parkeren op eigen terrein.