Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten College van B&W

dinsdag 11 april 2023

12:00 - 17:00

Agendapunten

 1. -

  In de programmabegroting is op genomen dat in 2023 de Sport- en beweegnota wordt opgeleverd als uitvloeisel van het ambitiedocument ‘Gezond, gelukkig & vitaal’.
  De huidige sportnota “Sportief werken aan je gezondheid” is destijds opgesteld voor de periode 2015-2018. De genoemde ambities in de sportnota zijn voor een deel nog actueel en sluiten aan de doelen van het Lokaal Sport- Beweeg en Leefstijl akkoord (SBL-akkoord).Ook de opdracht aan Sportaal 2022- 2026 is nauw verwant aan de ambities van het SBL-akkoord.
  Er speelt veel in het sport- en beweegveld zoals de ijsbaan, de clustering van sportparken en nieuwbouw zwembad op Diekman-Oost. Sport is een belangrijk en omvangrijk thema. Daarom is een herijking van de sportnota wenselijk. Hierbij gaat het niet alleen om sportaccommodaties maar zeker ook om het sport- en beweeggedrag van de inwoner. In de nog op te stellen nieuwe Sport- en Beweegnota stellen we de toekomstige visie vast op sport en bewegen in Enschede. Hierbij betrekken we de nieuwe landelijke regelingen zoals GALA (Gezond en actief leven akkoord) en de Brede SPUK (samenvoeging van middelen rondom sport, gezondheid, sociale basis en cultuur).

 2. -

  Het college en de raad wensen met regelmaat te worden geïnformeerd over de voortgang van de (grote) gebiedsontwikkelingsprojecten. Om hieraan te voldoen is de projectenrapportage “Projectview” binnen de applicatie Totallink ontwikkeld. De projectrapportage voorziet in een digitaal dashboard op projectniveau en wordt jaarlijks in april en oktober aangeboden. In de voorliggende rapportage wordt gerapporteerd over de periode 1 oktober 2022 t/m 1 april 2023.


  Omdat per 01-01-2023 de bij de projecten behorende grondexploitaties in het MPG zijn herzien, betekent dit in financiële zin dat eventuele wijzigingen van saldi in deze rapportage moeten worden gerelateerd aan de (nog vast te stellen) grondexploitaties van het  MPG 2023. Tot de peildatum 1 april hebben zich in de projecten nog geen wijzigingen voorgedaan die ertoe leiden dat de ramingen en financiële resultaten van de grondexploitaties uit het MPG 2023 tussentijds moesten worden aangepast.

 3. -

  Centrumkwadraat is een bundeling van gebieden rondom het spoor in het centrum van Enschede. Hier werkt de gemeente aan een duurzame centrumontwikkeling. Met wonen en werken in een dynamisch gebied met het gevoel van de binnenstad, nabij het station en alle gemakken die een stad heeft te bieden. De afgelopen jaren zijn al flinke stappen gezet in de ontwikkeling van Centrumkwadraat.


  Dit krijgt nu een vervolg door de geplande nieuwbouw van 36 appartementen voor young professionals aan de zuidzijde van het Stationsplein. De nieuwbouw is gepland tussen de bestaande bebouwing. Met aan de oostzijde de (winkel)panden van de Korte Hengelosestraat en aan de westzijde het kantoorpand op Stationsplein 2 waarin op dit moment The Museum of the Future in is gevestigd. De nieuwe bebouwing is zichtbaar vanuit het Stationsplein en draagt bij aan de levendigheid en leefbaarheid van de stationsomgeving. Om de bouw mogelijk te maken legt de gemeente het bestemmingsplan “Centrumkwadraat – Brammelerdwarsstraat” ter visie.


  Omdat nieuwbouw goed in de omgeving moet passen, moet het voldoen aan de geldende welstandsnota. Hierin staat omschreven waar architectuur aan moet voldoen. Denk hierbij aan een bepaald materiaal, kleur of architectonische elementen die gebruikt moeten worden. De huidige welstandseisen passen niet meer bij de ruimtelijke visie voor het gebied. Ter vervanging van de huidige welstandseisen is er daarom een beeldkwaliteitsplan opgesteld, dat ook ter inzage wordt gelegd.